Dostęp do informacji publicznej

Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Nabór Pracowników

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organy Powiatu

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Przetargi

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego

Wybory samorządowe listopad 2014

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA I SESJI RADY POWIATU


Wybory samorządowe listopad 2014


Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego


ZAWIADOMIENIE

o czynnościach przyjęcia granic w na potrzeby ewidencji gruntów i budynków

- Obręb Garbno - Obręb Jacinki

- Obręb Kościernica - Obręb Rekowo

-Obręb Buszyno - Obręb Garbno

-Obręb Jacinki - Obręb Karsinka

-Obręb Kościernica - Obręb Powidź

-Obręb Krąg - Obręb Krytno

-Obręb Rekowo -Obręb Sowinko


UWAGA !!!

Od 12 lipca 2014 roku weszły w życie zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (nowelizacja opublikowana  w Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca br. pod pozycją 897) .   Obowiązują nowe zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniania materiałów z zasobu  oraz ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z zasobu.

Od 14 lipca 2014 roku przestaje także funkcjonować Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich będzie uzgadniane na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę. Z uzgodnień wyłączone są: przyłącza  oraz  sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej. Uzgadnianie sytuowania   przyłączy może nastąpić na wniosek uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Wniosek taki może złożyć inwestor, projektant sieci, zarządca sieci oraz wójt.

 

Informacja dotycząca uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Nowe wzory wniosków dla geodetów

Wniosek na uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanego przyłącza

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszenia prac geodezyjnych /kartograficznych

Kalkulator opłat


Komunikat w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie i jego siedziby

Starosta Koszaliński informuje, że decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 1 lipca br . zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przejmie Miejski Zespół w Koszalinie przy ul. Podgórnej 16. Orzecznictwo Powiatowe przy ul. Racławickiej 13 zakończy działalność 30 czerwca.

Po tym terminie mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego ubiegający się o wydanie orzeczenia lub określenia stopnia niepełnosprawności, a także składający wnioski o karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych będą obsługiwani wyłącznie przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie, przy ul. Podgórnej 16, Tel. 94 341 92 64.


Złóż wniosek drogą elektroniczną:
STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

tel. (94) 714-01-89 (Sekretariat Starostwa),
fax. (94) 714-01-31

e-mail:poczta@powiat.koszalin.pl 


Przyjęcia interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1430


 

 

Starosta Koszaliński

Roman Szewczyk
tel. (94) 714-01-89
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
 

Wicestarosta Koszaliński

Andrzej Leśniewicz
tel. (94) 714-01-88
e-mail: wicestarosta@powiat.koszalin.pl
  

Skarbnik Powiatu

Agnieszka Kowalska
tel. (94) 714-01-86
e-mail: skarbnik@powiat.koszalin.pl
 

Sekretarz Powiatu

Agnieszka Maślińska
tel. (94) 714-01-89
e-mail: sekretarz@powiat.koszalin.pl
 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Mirosław Kalinowski
tel. (94) 714-01-91
e-mail: biuro.rady@powiat.koszalin.pl
 

Rzecznik Prasowy

Jerzy Banasiak
tel. (94) 714-01-00
e-mail: rzecznik.prasowy@powiat.koszalin.pl 
  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Arkadiusz Janz
tel. (94) 714-02-41
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl 
  

Wykaz telefonów


Nr kont bankowych


Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

28 8566 0003 0110 9805 2000 0010
(Rachunek bieżący - obsługujący wpłaty za:
- opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd. ...,
- wydawanie kart wędkarskich, wykonane usługi np. faktury za najem).

60 8566 0003 0110 9805 2000 0016
(Rachunek obsługujący dochody Skarbu Państwa np. wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, opłaty melioracyjne, itd. ..)

Numery kont jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Koszalinie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tych jednostek.

  Opłat skarbowych dokonuje się bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie (przelewem) -
nr konta: 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 z dopiskiem "wpłata z tyt. opłaty skarbowej".POSTANOWIENIE KOMISARZA
WYBORCZEGO W KOSZALINIE

z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania sesji

Na podstawie art.15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 1 grudnia 2014 r. o godz. 1700

I sesję Rady Powiatu w Koszalinie, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Koszalinie ul. Racławicka 13, sala nr 409

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Ślubowanie radnych.

3.     Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań podczas I i II sesji Rady Powiatu w Koszalinie.

5.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Koszalinie.

6.     Zamknięcie obrad.

 

 

KOMISARZ WYBORCZY

Marek Mazur