Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2012 r.

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

1.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Termin kontroli: 12.01 – 13.01.2012 r.

 

2.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A (zadanie zlecone z administracji rządowej).

Zakres kontroli:

1)     skład powiatowej komisji lekarskiej i jej siedziba (zgodność z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w tym zakresie);

2)     zgodność posiedzeń powiatowej komisji lekarskiej z terminami określonymi w wojewódzki planie kwalifikacji wojskowej;

3)     prowadzenie dokumentacji powiatowej komisji lekarskiej;

4)     przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących pracy komisji lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej;

5)     zapewnienie dla pracy powiatowej komisji lekarskiej właściwych warunków lokalowych wraz z wyposażeniem oraz niezbędnym zabezpieczeniem w sprzęt medyczny.

Termin kontroli: 17.02.2012 r.

 

3.   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zakres kontroli:

1)     zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w „Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej”;

2)     kompetencje osób prowadzących kwalifikację wojskową;

3)     dokumenty organizacyjne i ewidencyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej;

4)     umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej;

5)     zapewnienie właściwych warunków lokalowych dla powiatowej komisji lekarskiej, przedstawicieli gmin, wojskowej komendy uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmiotami niezbędnymi do pracy;

6)     elementy współpracy z Policją i Strażą Miejską, stosowanie środków przymusu oraz określonych sankcji wobec osób, które nie spełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny;

7)     sprawozdawczość finansowa.

Termin kontroli: 17.02.2012 r.

 

4.   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zakres kontroli: realizacja projektu nr WND-RPZP.02.01.02-32-051/09 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice – Mścice, II etap Stare Bielice – Dobre”.

Termin kontroli: 14.03 – 16.03.2012 r.

 

5.   Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji podatkowej w gminach.

Termin kontroli: 1.02 – 13.03.2012 r.

 

6.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakresie kontroli: sprawdzenie postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również kontrolę orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (w tym kontrola ocen zawodowych i kontrola ocen lekarskich).

Termin kontroli: 17.01 – 18.01.2012 r.

 

 

7.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: sposób realizacji w 2011 roku zadań własnych powiatu nałożonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi w zakresie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Termin kontroli: 20.03 – 21.03.2012 r.

 

8.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zakres kontroli: warunki przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin kontroli: 03.04 – 30.04.2012 r.

 

9.   Archiwum Państwowe w Koszalinie

Zakres kontroli: archiwum zakładowe - dokumentacja w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Termin kontroli: 3.04.2012 r.

 

10. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg.

Termin kontroli: 24.04.2012 r.

 

11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowej w ramach działu 750 – Administracja publiczna 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz realizacja dochodów Skarbu Państwa, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2011 roku.

Termin kontroli: 25.06 – 06.07.2012 r.

 

12. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0381Z na odcinku Świeszyno - Cewlino – drogi nr 11”.

Termin kontroli: 31.08.2012 r.

 

13. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Koszalinie

Zakres kontroli: ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: badań lekarskich, szkoleń bhp, oceny ryzyka zawodowego, urlopów wypoczynkowych.

Termin kontroli: 31.10. – 5.11.2012 r.

 

14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie –  Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Delegatura w Koszalinie

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych, zawartych w piśmie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: K-GN.IV.HP.0932-9/2010.

Termin kontroli: 2.11 - 30.11.2012 r.

 

15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Zachodniopomorski 

Zakres kontroli: realizacja przez jednostkę samorządu powiatowego zadań, finansowanych ze środków Funduszu przekazanych według algorytmu w 2011 r. tj.: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Kontrolą objęto Powiatowy Urząd Pracy.

Termin kontroli: 16.11 – 19.11.2012 r.