Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Geolog Powiatowy (G) wykonuje zadania związane z:
1) udzielaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, sprawowaniem nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji przez przedsiębiorcę,
2) prowadzeniem spraw związanych z przenoszeniem koncesji na innego przedsiębiorcę oraz cofaniem i wygaszaniem koncesji,
3) ustalaniem warunków rekultywacji gruntów i zagospodarowywania terenów w związku z likwidacją zakładu górniczego,
4) ustalaniem opłat eksploatacyjnych w przypadkach wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
5) ustalaniem opłat w przypadkach poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
6) wydawaniem decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,
7) wydawaniem decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną i geologicznoinżynierską, a także przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
8) gromadzeniem, archiwizacją i przetwarzaniem wyników prac geologicznych (prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego),
9) prowadzeniem spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym wstrzymywanie działalności i nakazywanie podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie wykonywania działań bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z nimi,
10) opiniowaniem i uzgadnianiem zagadnień związanych z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym oraz z realizacją inwestycji,
11) uczestniczeniem w procedurach opiniowania i uzgadniania wynikających z regulacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innych ustaw.