Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w Koszalinie

Koszalin, dnia   22.04.2014 r.

WI.272.2.2014.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.2.2014.IM, na :

 

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ  INTEGRACJĘ ZESKANANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI  W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.2

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 22.04.2014 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 3 złożonej przez Wykonawcę:

 

ArchiDoc S.A. 

41-506 CHORZÓW, UL. Niedźwiedziniec 10

 

Oferta nr 3 spełnia   wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA  OFERTY BRUTTO 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Oferowana cena realizacji zamówienia:

 

234 864,05  PLN  brutto


POZOSTAŁE   WAŻNE OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

 

NAZWA, SIEDZIBA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA   OFERTY

BRUTTO

liczba punktów przyznanych w przyjętym kryterium

cena OFERTY BRUTTO

100%

kolejność ofert   wg przyznanych punktów

IGEKA – Usługi geodezyjne

i informatyczne

Daniel Jasiurkowski

33-340  STARY SĄCZ

UL. Jana Pawła II 35F1

 

278 575,00 PLN

 

 

84,31 pkt

 

 

2

 

FOTOKART Sp. z o.o. 

71-541 SZCZECIN

UL. Cyryla i Metodego 9a

 

 

2

 

 

311 497,50  PLN

 

 

75,40 pkt

 

 

4

OKRĘGOWE  PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

SP. Z O.O. 

75-613 KOSZALIN

UL. ZWYCIĘSTWA 140

 

 

4

 

 

283 640,00  PLN

 

 

82,80 pkt

 

 

3

  Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3 i 3a ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

 

        Roman  Szewczyk                                                  Andrzej  Leśniewicz

STAROSTA  KOSZALIŃSKI                                                 WICESTAROSTA

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)            przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

2)            zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)     a/a.