Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   11.06.2014 r.

WI.272.4.2014.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.4.2014.IM, na :

 

DOSTAWĘ  Z  MONTAŻEM 

MEBLI  I  WYPOSAŻENIA  NA  POTRZEBY  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

W  SARBINOWIE

 

na podstawie artykułu 92  ustawy Prawo   zamówień   publicznych/ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity ze zm./ zawiadamia, że  w dniu 11.06.2014 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszych ofert.

 

CZĘŚĆ I : ZADANIE NR 1

Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta ozn. nr 2 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE   „REST”

Andrzej Winnicki

76-251 KOBYLNICA, Ul. Młyńska 55A

 

Oferta nr 2 spełnia   wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA RYCZAŁTOWA OFERTY ZA  CZĘŚĆ I - 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Oferowana cena ryczałtowa za CZĘŚĆ I (ZADANIE  NR  1):

153 909,90  PLN  brutto


POZOSTAŁE   WAŻNE OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

 

NAZWA, SIEDZIBA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA 

RYCZAŁTOWA  OFERTY

BRUTTO

ZA CZĘŚĆ I (ZADANIE NR 1)

liczba punktów przyznanych w przyjętym kryterium

„cena ryczałtowa

OFERTY BRUTTO ZA CZĘŚĆ I -

100%”

kolejność ofert   wg przyznanych punktów

ZAKŁAD  PRODUKCYJNO – HANDLOWY  LUMAR

JACEK  OGÓRKIEWICZ

85-374  BYDGOSZCZ

ul. Wierzbowa 3

1

168 410,37 PLN

91,39 pkt

2

 

Fabryka  Mebli  Szkolnych

i  Biurowych

Jacek  Wojciechowski

75-227 KOSZALIN

ul. Morska 60

 

4

205 100,00  PLN

75,04 pkt

3


CZĘŚĆ II : ZADANIE NR 2

Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta ozn. nr 2 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOBRANŻOWE   „REST”

Andrzej Winnicki

76-251 KOBYLNICA, Ul. Młyńska 55A

 

 

Oferta nr 2 spełnia  wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA RYCZAŁTOWA OFERTY ZA  CZĘŚĆ II - 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Oferowana cena ryczałtowa za CZĘŚĆ II (ZADANIE  NR  2):

142 520,10  PLN  brutto


POZOSTAŁE   WAŻNE OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

 

NAZWA, SIEDZIBA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA 

RYCZAŁTOWA  OFERTY

BRUTTO

ZA CZĘŚĆ I (ZADANIE NR 1)

liczba punktów przyznanych w przyjętym kryterium

„cena ryczałtowa

OFERTY BRUTTO ZA CZĘŚĆ II -

100%”

kolejność ofert   wg przyznanych punktów

 

ZAKŁAD  PRODUKCYJNO – HANDLOWY  LUMAR

JACEK  OGÓRKIEWICZ

85-374  BYDGOSZCZ

ul. Wierzbowa 3

1

183 335,19 PLN

77,74 pkt

3

 

Fabryka  Mebli  Szkolnych

 i  Biurowych

Jacek  Wojciechowski

75-227 KOSZALIN

ul. Morska 60

 

4

177 300,00  PLN

80,38 pkt

2

 

 

Z  prowadzonego  postępowania ODRZUCONO  OFERTĘ ozn.  NR  3.

 

  

  Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze  oferty , jeżeli  zawiadomienie  zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

 

 

          Roman  Szewczyk                                              Andrzej  Leśniewicz

      STAROSTA  KOSZALIŃSKI                                        WICESTAROSTA

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone  na  stronie internetowej Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.