Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU  w  KOSZALINIE

Koszalin, dnia   13.08.2014 r.

WI.272.6.2014.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.6.2014.IM, na :

 

DOSTAWĘ SPRZĘTU

KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO

ORAZ  OPROGRAMOWANIA NA  POTRZEBY  

CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

W SARBINOWIE

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo   zamówień   publicznych

/Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity  ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 13.08.2014 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

COMP  S.A. 

02-230 WARSZAWA, Ul. JUTRZENKI 116

 

Oferta nr 1 spełnia   wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA  RYCZAŁTOWA  OFERTY BRUTTO 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Oferowana cena ryczałtowa za  realizację przedmiotu  zamówienia wynosi:

  738 000,00  PLN  brutto

 

OFERT  ODRZUCONYCH – 0,        WYKONAWCÓW  WYKLUCZONYCH – 0

 

Na podstawie art.94 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych  podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie  lub  telefonicznie.

 

               Roman  Szewczyk                                Andrzej  Leśniewicz

          STAROSTA  KOSZALIŃSKI                            WICESTRAOSTA

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)   przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu;

2)   zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)   wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)     a/a.