Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   24.09.2014 r.

WI.272.7.2014.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.7.2014.IM, na :

                                      

DOSTAWĘ SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO

NA POTRZEBY  STAROSTWA  POWIATOWEGO

W  KOSZALINIE

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo   zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 24.09.2014 roku dokonano wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 3 złożonej przez Wykonawcę:

COPY  SYSTEM  SP. Z  O.O. 

64-920 PIŁA, UL. Chodzieska 47A

Oferta nr 3 spełnia   wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA RYCZAŁTOWA OFERTY BRUTTO - 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

Oferowana cena ryczałtowa realizacji zamówienia:

62 500,00  PLN  brutto


POZOSTAŁE   WAŻNE OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

 

NAZWA, SIEDZIBA, ADRES WYKONA WCY

NR oferty

CENA  

RYCZAŁTOWA OFERTY

BRUTTO

liczba punktów przyznanych w przyjętym kryterium „cena ryczałtowa OFERTY

BRUTTO 100%”

kolejność ofert   wg przyznanych punktów

 

COMP S.A.

02-230 WARSZAWA

ul. Jutrzenki 116


1

118  000,00 PLN

52,97 pkt

3

 

HARDSOFT-TELEKOM

JAROSŁAW  KAŹMIERCZAK 

60-166  POZNAŃ

ul. Namysłowska 17/19

 

2

71 590,92  PLN

87,30 pkt

2

 

Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3 i 3a ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

 

   Roman  Szewczyk                                                   Andrzej  Leśniewicz

   STAROSTA  KOSZALIŃSKI                                WICESTAROSTA

 

    Ogłoszenie będzie:

1)     przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

2)     zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)     wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)     a/a.           

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ozn. WI.272.7.2014.IM

40 KBPobierz