Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.8.2014.IM, na :

 

WYKONANIE  W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

W  OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej

w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego”

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo   zamówień   publicznych   /Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 01.12.2014 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

 

MZ COMPLEX SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-506  BĘDZIN, Ul. Wolności 346 A

 

Oferta nr 2 spełnia   wymogi  Zamawiającego. W kryterium „CENA  RYCZAŁTOWA OFERTY BRUTTO 100%” oferta otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

 

Oferowana cena ryczałtowa realizacji przedmiotu zamówienia:

939 039,77  PLN  brutto


POZOSTAŁE   WAŻNE OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

NAZWA, SIEDZIBA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

RYCZAŁTOWA   OFERTY

BRUTTO

liczba punktów przyznanych w przyjętym kryterium

„cena ryczałtowa OFERTY BRUTTO

100%”

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

OPEUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

09-411 PŁOCK

Ul. Kobiałka 93


 

960 750,00 PLN

 

 

97,74 pkt

 

 

2

IGNACZAK  TECHNIKA GRZEWCZA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

76-200 SŁUPSK

Ul. Wiejska 26

 

 

4

 

 

1 136 103,68 PLN

 

 

82,65 pkt

 

 

3

 

   Z  prowadzonego  postępowania WYKLUCZONO WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty  ozn.  NR  1, 5, 6, 7,8. 

           

W związku z art. 24 ust.4 na  podstawie  art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. j.w./  Zamawiający odrzucił oferty złożone przez  Wykonawców wykluczonych  z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

=========================================================================

 

   Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze  oferty , jeżeli  zawiadomienie  zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

               Roman  Szewczyk                                                Marek Gil

               STAROSTA  KOSZALIŃSKI                            CZŁONEK  ZARZĄDU

 

 

 

 


Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.