Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

A.1710.2.2015.AZ

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2014 r.

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego
            w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonywania przez Starostę zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Termin kontroli: 27.01.2014 r. – 23.02.2014 r.

 

  1. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez samorządowy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, za rok 2012.

Termin kontroli: 21.03.2014 r. – 10.06.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola problemowa. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował zagadnienia:

v  umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Urzędu,

v  realizacja planowania obronnego,

v  przygotowanie Urzędu do kierowania powiatem w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem województwa,

v  przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,

v  szkolenia obronne.

Termin kontroli: 24.04.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0412Z Maszkowo – Wyszebórz – Manowo” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – kontrolę przeprowadzono w PZD w Koszalinie.

Termin kontroli: 23.05.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola w zakresie realizacji zadań zarządzania ruchem na drogach powiatowych
i gminnych w powiecie koszalińskim.

Termin kontroli: 09.09.2014 r. – 10.09.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola w zakresie sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.

Termin kontroli: 15.09.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie

Kontrola w zakresie:

v  prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

v  prawidłowości prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

v  prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych,

v  sposobu załatwiania skarg i wniosków,

v  przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności
i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne
i kartograficzne.

Termin kontroli: 06.10.2014 r. – 31.10.2014 r.

 

  1. Archiwum Państwowe w Koszalinie

Kontrola problemowa w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeń nieruchomości Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Termin kontroli: 03.06.2014 r.

 

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrolą objęto zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Termin kontroli: 06.11.2014 r.