Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   12.03.2015r.

WI.272.1.2015.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.1.2015.IM, na :

DOSTAWĘ  SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 12.03.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

COMP S.A.

UL. JUTRZENKI 116, 02-230  WARSZAWA

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 90%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  90 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 10%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  10 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia wynosi :

114 390,00  PLN  brutto

  ====================================================================== 

Z  prowadzonego  postępowania WYKLUCZONO  Wykonawcę, który złożył ofertę oznaczoną nr 1. Na podstawie  art.24 ust.4 i art.89 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./, oferta ozn. nr 1 została odrzucona z prowadzonego postępowania.

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym                  niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze  oferty , jeżeli  zawiadomienie  zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

Marian  Hermanowicz                              Dariusz  Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI                  WICESTAROSTA

 

Ogłoszenie będzie:

1)               zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

2)               wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)               a/a.