Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   05.05.2015r.

WI.272.2.2015.IM

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.2.2015.IM, na :

 

REMONT PODDASZA UŻYTKOWEGO BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień   publicznych                  /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 05.05.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

ELEKTROTECH  Grzegorz  Rafał

75-846 KOSZALIN, Ul. Słowiańska 6

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 85%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  85 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 15%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium              tj.  15 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona                  przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie  przedmiotu zamówienia:

345 714,26  PLN  brutto

 

POZOSTAŁE   OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

RYCZAŁTOWA   OFERTY

BRUTTO

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 85%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„TERMIN WYKONANIA - 15%”

 

Łączna liczba  punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

TERMO-DACH  PPUH WIESŁAW NOWOTARSKI

75-123 KOSZALIN, Ul. Szczecińska 4

 

 

 

 

2

 

 

347 700,00 PLN

 

 

84,51 pkt

 

 

15 pkt

 

 

99,51 pkt

 

 

2

Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3 i 3a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie  lub  telefonicznie.

 

 

 

 

Dariusz  Kalinowski                                                   Tomasz Tesmer

WICESTAROSTA                                                         CZŁONEK  ZARZĄDU

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)     Przekazane  Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)     zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)     wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)               a/a.