Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   11.05.2015r.

WI.272.2.2015.IM

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 informuje, że w dniu 11.05.2015r.

 

ELEKTROTECH  Grzegorz  Rafał

75-846 KOSZALIN, Ul. Słowiańska 6

 

zawiadomił Zamawiającego o rezygnacji z zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.2.2015.IM, na :

 

REMONT PODDASZA UŻYTKOWEGO BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE

 

W związku z powyższym Zamawiający  na podstawie artykułu 94 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 11.05.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Wybrano ofertę  oznaczoną  nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

TERMO-DACH  PPUH

WIESŁAW NOWOTARSKI

75-123 KOSZALIN, Ul. Szczecińska 4

 


Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie  przedmiotu zamówienia:

 

347 700,00  PLN  brutto

 

O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie  lub  telefonicznie.

 

 

Marian  Hermanowicz                                Dariusz Kalinowski

STAROSTA  KOSZALIŃSKI                         WICESTAROSTA

 

 

Ogłoszenie będzie:

1) przekazane  Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2) zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4) a/a.