Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU  w  KOSZALINIE

 

Koszalin, dnia   26.05.2015 r.

WI.272.3.2015

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.3.2015   na :

INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ  INTEGRACJĘ ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI

W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.5

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo   zamówień  publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity z późn. zm./  zawiadamia, że w dniu 26.05.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 8 złożonej przez Wykonawcę:

 

IwBiG  JACEK JAKUBOWSKI

11-400 Kętrzyn, ul. Trzy Lipy 5/1


Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 88%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  88 punktów;

- w kryterium „ PRZEDŁUŻONY TERMIN GWARANCJI - 12%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów              w tym kryterium tj.  12 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

111 061,00  PLN  brutto

 

POZOSTAŁE   OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU  PODLEGAJĄCE  OCENIE

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

 OFERTY

BRUTTO;

OFEROWANY

OKRES

GWARANCJI

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 88%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„PRZEDŁUŻONY

TERMIN

GWARANCJI  - 12%”

 

Łączna liczba  punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

 

ArchiDoc S.A.

41-506 Chorzów

ul. Niedźwiedziniec 10

 1

 

225 584,49 PLN

-------------------

  60 miesięcy


 

 

43,32 pkt

 

 

12 pkt

 

 

55,32 pkt

 

 

5

LOGIK Sp. z o. o.

80-172 Gdańsk

ul. Trzy Lipy 3

 


2

 

156 792,00 PLN

-------------------

  60 miesięcy


 

 

62,33 pkt

 

 

12 pkt

 

 

74,33 pkt

 

 

3

KONSORCJUM :

Globmatix Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

20-209 Lublin

ul. Mełgiewska 2

GGPS Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum

20-819 Lublin

ul. Relaksowa 2/33

 


4

 

342 982,50 PLN

-------------------

  61 miesięcy


 

 

28,50 pkt

 

 

12 pkt

 

 

40,50 pkt

 

 

7

MGGP S.A.

33-100 Tarnów,

ul. Kaczkowskiego 6

 


5

 

219 378,14 PLN

-------------------

  60 miesięcy


 

 

44,55 pkt

 

 

12 pkt

 

 

56,55 pkt

 

 

4

IGEKA – Usługi Geodezyjne

i Informatyczne

Daniel  Jasiurkowski

33-340 Stary Sącz

ul. Jana Pawła II 35F

 

 


7

 

252 827,10 PLN

-------------------

  60 miesięcy


 

 

38,66 pkt

 

 

12 pkt

 

 

50,66 pkt

 

 

6

 

BEJUR SP. Z O.O.

67-100 Nowa Sól

ul. Szkolna 14

 


9

 

125 368,27 PLN

-------------------

  60 miesięcy


 

 

77,96 pkt

 

 

12 pkt

 

 

89,96 pkt

 

 

2

 

Z  prowadzonego  postępowania  odrzucono ofertę ozn. nr 3 oraz oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania ozn. nr 6 i nr 10.

 

Podpisanie umowy z  Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze  oferty , jeżeli  zawiadomienie  zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

 

Marian  Hermanowicz                                         Dariusz  Kalinowski

STAROSTA  KOSZALIŃSKI                            WICESTAROSTA

 

Ogłoszenie będzie:

1)              zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

2)              wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)              a/a.