Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014


 

 

ZARZĄD POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia 27.05.2015 r.

WI.272.4.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.4.2015 na :

 

WYKONANIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej

w obiektach użyteczności publicznej

powiatu koszalińskiego”

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity z późn. zm./ zawiadamia, że w dniu 27.05.2015 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 5 złożonej przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA
EKOWODROL SP. Z O.O.

75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13


Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 85%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 85 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 15%” oferta otrzymała 14 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 99 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

934 161,00 PLN brutto

 

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU PODLEGAJĄCE OCENIE

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

 OFERTY

BRUTTO;

TERMIN WYKONANIA

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 85%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„TERMIN

WYKONANIA - 15%”

 

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

 

ML SYSTEM SP. Z O.O.

35-230 Rzeszów

 ul. Warszawska 50 D

 1

 

1 845 708,00 PLN

--------------------

 do 01.09.2015r.


 

 

43,02 pkt

 

 

14 pkt

 

 

57,02 pkt

 

 

4

OPEUS ENERGIA

SP. Z O. O.

09-411 Płock

ul. Kobiałka 9

 


2

 

1 032 615,75 PLN

--------------------

 do 01.09.2015r.


 

 

76,90 pkt

 

 

14 pkt

 

 

90,90 pkt

 

 

2

SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O. O.

32-400 Myślenice

ul. Józefa Wybickiego 71

 


3

 

1 338 846,39 PLN

--------------------

 do 01.09.2015r.


 

 

59,31 pkt

 

 

14 pkt

 

 

73,31 pkt

 

 

3


 

 Z prowadzonego postępowania odrzucono ofertę ozn. nr 4 złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

 

Dariusz Kalinowski             Bartłomiej Wilk

WICESTAROSTA                 CZŁONEK ZARZĄDU

 

Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.