Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia   16.06.2015 r.

WI.272.5.2015

 

ZAWIADOMIENIE   O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  zawiadamia, że  w dniu 16.06.2015r. Zamawiający UNIEWAŻNIŁ prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ozn. WI.272.5.2015, na :

 

WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

ORAZ  WYKONANIE  USŁUG 

 

TOWARZYSZĄCYCH

 

W RAMACH  PROJEKTU pn.:

 

„ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM

 

PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

 

W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  NA CZĘŚĆ I :

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU  WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  OSKRZELI  i  PŁUC

 

Na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt 4   ustawy Prawo   zamówień   publicznych     /ustawa z 29.01.2004r., Dz. U. z 2013 roku  poz.907 tekst jednolity z późn. zm./  Zarząd Powiatu                              w Koszalinie   w dniu  16.06.2015 roku UNIEWAŻNIŁ  POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA   ozn. WI.272.5.2015  na CZĘŚĆ I w/w ZAMÓWIENIA.  

 

Uzasadnienie  prawne unieważnienia postępowania:

 

art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013r.  poz.907 tekst jednolity z poźn. zm./ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie  faktyczne unieważnienia postępowania

 

W prowadzonym  postępowaniu na CZĘŚĆ I zamówienia  została złożona 1 oferta tj.:

OFERTA NR 1  złożona przez: 

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

75-252 KOSZALIN, Ul. Niepodległości 44-48

Cena oferty brutto :  745 000,00 PLN

     

Na otwarciu ofert w dniu  10.06.2015 roku o godz. 12.15  Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie CZĘŚCI I  zamówienia tj. 663 479,00 PLN brutto.

 

W związku z tym, że  cena jedynej oferty złożonej na CZĘŚĆ I , a tym samym że cena oferty  z najniższą ceną  przewyższa  kwotę, jaką Zamawiający  zamierza  przeznaczyć                      na sfinansowanie CZĘŚCI I  zamówienia, Zamawiający  unieważnił  prowadzone postępowanie na CZĘŚĆ I zamówienia.

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  NA CZĘŚĆ II :

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU  WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO I ODBYTU

 

Na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt 1   ustawy Prawo   zamówień   publicznych     /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013 roku  poz.907 tekst jednolity z późn. zm./  Zarząd Powiatu                              w Koszalinie   w dniu  16.06.2015 roku UNIEWAŻNIŁ  POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA   ozn. WI.272.5.2015  na CZĘŚĆ II w/w ZAMÓWIENIA.  

 

Uzasadnienie  prawne unieważnienia postępowania:

 

art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013r.  poz.907 tekst jednolity z poźn. zm./ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlagającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie  faktyczne unieważnienia postępowania

 

W prowadzonym  postępowaniu na CZĘŚĆ II zamówienia  nie została złożona żadna oferta.

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  NA CZĘŚĆ III :

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU  WYKRYWANIA NOWOTWORÓW GRUCZOŁU KROKOWEGO, JĄDRA I INNYCH  MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt 1   ustawy Prawo   zamówień   publicznych     /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013 roku  poz.907 tekst jednolity z późn. zm./  Zarząd Powiatu                              w Koszalinie   w dniu  16.06.2015 roku UNIEWAŻNIŁ  POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA   ozn. WI.272.5.2015  na CZĘŚĆ III w/w ZAMÓWIENIA.  

 

Uzasadnienie  prawne unieważnienia postępowania:

 

art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013r.  poz.907 tekst jednolity z poźn. zm./ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlagającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie  faktyczne unieważnienia postępowania

 

W prowadzonym  postępowaniu na CZĘŚĆ III zamówienia  nie została złożona żadna oferta.

 

 

Marian  Hermanowicz                    Dariusz  Kalinowski

STAROSTA  KOSZALIŃSKI           WICESTAROSTA

 

 

 

Zawiadomienie  będzie:

1)            przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)            a/a.