Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Koszalin, dnia   15.07.2015 r.

WI.272.7.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.7.2015   na :

 


INFORMATYZACJĘ  CZĘŚCI  MATERIAŁÓW

 

ZASOBU  GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Z  TERENU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ 

 

INTEGRACJĘ ZESKANOWANYCH DOKUMENTÓW

 

Z ELEMENTAMI ZAWARTYMI 

 

W TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

 

I  BUDYNKÓW PROWADZONEJ W ZINTEGROWANYM

 

SYSTEMIE TURBOEWID wersja 8.5

 

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 907 tekst jednolity z późn. zm./  zawiadamia, że  w dniu 15.07.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 8 złożonej przez Wykonawcę:

 

O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.

 

58-301 Wałbrzych, ul. Żwirki i Wigury

 

8-12


Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 88%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  88 punktów;

- w kryterium „ PRZEDŁUŻONY TERMIN GWARANCJI - 12%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów              w tym kryterium tj.  12 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona                  przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

 

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

 

105 328,08  PLN  brutto

 

 

 

POZOSTAŁE   OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU 

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

 OFERTY

BRUTTO;

OFEROWANY

OKRES

GWARANCJI

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 88%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„PRZEDŁUŻONY

TERMIN

GWARANCJI  - 12%”

 

Łączna liczba  punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

Kolej. 
ćofert

wg przyznanych punktów

IGEKA – Usługi Geodezyjne

i Informatyczne

Daniel  Jasiurkowski

33-340 Stary Sącz

ul. Jana Pawła II 35F

 

 

 

 

1

 

121 492,80 PLN

------------------

   60 miesięcy

 

 

 

76,29 pkt

 

 

12 pkt

 

 

88,29 pkt

 

 

4

GEOMAR S.A.

71-064 Szczecin, al. Piastów 30

 

 

2

 

141 003,72 PLN

------------------

   48 miesięcy

 

 

 

65,73 pkt

 

 

6 pkt

 

 

71,73 pkt

 

 

5

GEOKART-INTERNATIONAL

Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów

ul. Wita Stwosza 44

 

 

 

3

 

198 815,76 PLN

--------------------

  60 miesięcy

 

 

 

46,62 pkt

 

 

12 pkt

 

 

58,62 pkt

 

 

9

 

BEJUR SP. Z O.O.

67-100 Nowa Sól

ul. Szkolna 14

 

 

4

 

108 931,68 PLN

po poprawieniu omyłek

------------------

   60 miesięcy

 

 

 

85,09 pkt

 

 

12 pkt

 

 

97,09 pkt

 

 

2

KONSORCJUM FIRM: 

JAN SACHRYŃ BIURO GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE GEODEZJAN – Lider Konsorcjum

11-500 Giżycko

ul. Warzywna 4

IwBiG JACEK JAKUBOWSKI – Członek Konsorcjum

11-400 Kętrzyn

Trzy Lipy 5 lok. 1

 

 

5

 

118 404,00 PLN

po poprawieniu omyłek

------------------

   60 miesięcy

 

 

 

78,28 pkt

 

 

12 pkt

 

 

90,28 pkt

 

 

3

MGGP S.A.

33-100 Tarnów,

ul. Kaczkowskiego 6

 

 

6

 

170 965,08PLN

------------------

  60 miesięcy

 

 

 

54,21 pkt

 

 

12 pkt

 

 

66,21 pkt

 

 

7

ArchiDoc S.A.

41-506 Chorzów

ul. Niedźwiedziniec 10

 

 

7

 

165 508,20 PLN

------------------

   60 miesięcy

 

 

 

56 pkt

 

 

12 pkt

 

 

68 pkt

 

 

6

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.

75-613 Koszalin

ul. Zwycięstwa 140

 

 

 

9

 

177 091,20 PLN

------------------

   50 miesięcy

 

 

 

52,34 pkt

 

 

7 pkt

 

 

59,34 pkt

 

 

8

 

 

 Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3 i 3a ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

 

 

 

 

Marian  Hermanowicz                                               Bartłomiej  Wilk

STAROSTA  KOSZALIŃSKI                                  CZŁONEK  ZARZĄDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)       przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

2)       zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)       wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)         a/a.