Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  17.07.2015r.

WI.272.6.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.6.2015 na :

 

WYMIANA HYDRAULICZNEGO

 

DŹWIGU OSOBOWEGO

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

NA DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ

 

PODSZYBIA

 

W BUDYNKU DOMU POMOCY

 

SPOŁECZNEJ

 

W MIELNIE

 

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 17.07.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo -

 

Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa

 

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Tęczowa 1

 

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 80%”  oferta otrzymała 77,17 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 20%” oferta otrzymała 19 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 96,17 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

189 108,00  PLN  brutto

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.10.2015r.

 

 

 

POZOSTAŁE  OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU  PODLEGAJĄCE  OCENIE 

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

RYCZAŁTOWA   OFERTY

BRUTTO;

OFEROWANY

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 80%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„TERMIN WYKONANIA - 20%”

 

Łączna liczba  punktów przyzna nych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

Kolej

ność ofert

 wg przyz

nanych pun

któw

LUBELSKA WYTWÓ

RNIA DŹWIGÓW OSOBO

WYCH                LIFT SERVICE S.A.

20-722 LUBLIN

ul. Roztocze 6

 

3

 

 

182 412,00 PLN

------------------

do 26.10.2015r.

 

 

80,00 pkt

 

 

9 pkt

 

 

89,00 pkt

 

 

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z prowadzonego postępowania WYKLUCZONO Wykonawcę, który złożył ofertę ozn. nr 2

                       

 

 

Na podstawie art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

 

 

 

Marian Hermanowicz                                     Bartłomiej Wilk                   STAROSTA  KOSZALIŃSKI                           CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)                  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)                  wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)                  a/a.