Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  21.07.2015 r.

WI.272.8.2015

 

ZAWIADOMIENIE   O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu prowadzonym              w  trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.8.2015 na :

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU

 

POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH

 

PROJEKTU

 

PN.: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW

 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

 

MIELNIE

 

DO REHABILITACJI I POTRZEB

 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu  21.07.2015 roku UNIEWAŻNIŁ  PROWADZONE POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA.

 

Uzasadnienie  prawne unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z  2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie  faktyczne unieważnienia postępowania

W prowadzonym  postępowaniu zostały złożone 3 oferty tj.:

 

OFERTA NR 1  złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Helena Jaszczak

75-838 KOSZALIN, ul. Łużycka 41a

Cena oferty brutto :  825 687,84 PLN

 

OFERTA NR 2 złożona przez: 

EKO - INSTAL Sp. z o.o.

75-213 KOSZALIN, ul. Lniana 11

Cena oferty brutto :  484 287,63 PLN

 

OFERTA NR 3 złożona przez: 

Usługi Ogólnobudowlane CEGIEŁKA Zygmunt Miziołek

76-015 MANOWO, Manowo 69d

Cena oferty brutto :  539 777,49 PLN

 

 

Na otwarciu ofert w dniu  16.07.2015 roku o godz. 12:15  Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 344 987,79 PLN brutto.

 

W związku z tym, że cena każdej z trzech złożonych ofert, a tym samym cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił  prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

 

Marian Hermanowicz                                     Bartłomiej Wilk                  STAROSTA  KOSZALIŃSKI                           CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

 

 

Zawiadomienie  będzie:

1)       przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)       zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)       wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)       a/a.