Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE
Koszalin, dnia  27.08.2015r.
WI.272.10.2015
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.10.2015 na :


PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU

PN.: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE

DO REHABILITACJI I POTRZEB

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 27.08.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

EKO - INSTAL Sp. z o.o.

75-213 KOSZALIN, ul. Lniana 11

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 85%”  oferta otrzymała 85,00 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 15%” oferta otrzymała 6 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 91,00 pkt.

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

404 233,91  PLN  brutto

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: ETAP I  - do 02.11.2015r.

                                                                               ETAP II - do 15.12.2015r.

 

 

Nazwa, adres WykonawcyNR ofertyCena ryczałtowa oferty brutto. Oferowane terminy wykonania przedmiotu zamówieniaLiczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium „CENA  OFERTY BRUTTO  - 85%”Liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium „TERMIN WYKONANIA - 15%”Łączna liczba  punktów przyznanych ofercie  w przyjętych kryteriachKolejność ofert wg przyznanych punktów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„IM-BUD”
Mirosław Ignasiak
75-643 KOSZALIN
ul. Sianowska 17
2482 661,70 PLN
ETAP I  - do 02.11.2015r.
ETAP II - do 07.12.2015r.
71,19 pkt14 pkt85,19 pkt2


Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3) i 3a) ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

 Marian Hermanowicz                                       Tomasz Tesmer                  STAROSTA  KOSZALIŃSKI                           CZŁONEK ZARZĄDU

 

Ogłoszenie będzie:

1)  przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)  wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)  a/a.