Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU  w  KOSZALINIE

Koszalin, dnia  08.09.2015r.

WI.272.12.2015

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

 

DOSTAWĘ  SPRZĘTU I

 

OPROGRAMOWANIA

 

KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

 

STAROSTWA POWIATOWEGO W

 

KOSZALINIE

 

ozn. WI.272.12.2015

 

 

 

CZĘŚĆ I : ZADANIE  NR 1

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ I : ZADANIE nr 1

 


Zarząd Powiatu w Koszalinie  na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo   zamówień   publicznych /Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./  zawiadamia, że  w dniu 08.09.2015 roku  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 na CZĘŚĆ I : ZADANIE NR 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

 

COMP S.A.

 

UL. JUTRZENKI 116, 02-230

 

 WARSZAWA

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 90%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  90 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 10%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium              tj.  10 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI I : ZADANIU NR 1 wynosi :

 

301 972,30  PLN  brutto

 

 

 

   Na podstawie art.94 ust.2 pkt 1a ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym  Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 ustawy Pzp. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

  ====================================================================== 

  CZĘŚĆ II : ZADANIE  NR 2

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  NA CZĘŚĆ II : ZADANIE nr 2

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  zawiadamia, że  w dniu 08.09.2015r. Zamawiający UNIEWAŻNIŁ prowadzone POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na CZĘŚĆ II : ZADANIE NR 2.

 

Uzasadnienie  prawne unieważnienia postępowania:

 

art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2013r.  poz.907 tekst jednolity z poźn. zm./ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie  faktyczne unieważnienia postępowania

W prowadzonym  postępowaniu na CZĘŚĆ II zamówienia  została złożona jedna  oferta tj.:

 

 

OFERTA NR 1  złożona przez: 

COMP  S.A.

Ul. JUTRZENKI 116, 02-230  WARSZAWA

 

 

Oferowana cena ryczałtowa oferty  za realizację przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI  II : ZADANIU  NR 2  :  8 000,00 PLN brutto

 

 

    Na otwarciu ofert w dniu  31.08.2015 roku, które rozpoczęło się  o godz. 12.15,  Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI II : ZADANIE NR 2   tj. 6 888,00 PLN brutto.

 

 

W związku z tym, że  cena jedynej oferty złożonej na CZĘŚĆ II:ZADANIE NR 2, a tym samym, że cena oferty  z najniższą ceną  przewyższa  kwotę, jaką Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI II : ZADANIU NR 2, Zamawiający  unieważnił  prowadzone postępowanie na CZĘŚĆ II  zamówienia.

 

 

 

Dariusz  Kalinowski                 Bartłomiej  Wilk

WICESTAROSTA                 CZŁONEK  ZARZĄDU

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)       przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu;

2)       zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

3)       wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)         a/a.