Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  22.09.2015r.

WI.272.11.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego ozn. WI.272.11.2015 na :

 

WYMIANA  INSTALACJI

 

  ELEKTRYCZNYCH 

 

W BUDYNKU PAŁACU I ŁĄCZNIKA 

 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W NOWYCH BIELICACH

 

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych/Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 tekst jednolity ze zm./ zawiadamia, że w dniu 22.09.2015 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

 

ACOMA Spółka z ograniczoną

 

odpowiedzialnością

 

78-100 ZIELENIEWO, ul. Różana 22/15

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

 

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 90%”  oferta otrzymała 90,00 pkt.;

 

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 10%” oferta otrzymała 4,5 pkt.

 

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 94,5 pkt.

 


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

165 366,65  PLN  brutto

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prowadzonego postępowania WYKLUCZONO Wykonawcę, który złożył ofertę ozn. nr 2.

         

 

 

Na podstawie art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.

 

 

 

 

Marian Hermanowicz                         Dariusz Kalinowski                 STAROSTA  KOSZALIŃSKI                  WICESTAROSTA

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)       zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)       wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)       a/a.