Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Informacje PODGIK

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Darmowa pomoc prawna w powiecie koszalińskim

Starosta Koszaliński informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego zlokalizowane będą punkty darmowej pomocy prawnej.

Dzięki porozumieniom podpisanym ze wszystkimi gminami w powiecie koszalińskim, darmowa pomoc prawna świadczona będzie możliwie najbliżej mieszkańców- w lokalach wskazanych i udostępnionych przez Gminy.

Lokalizacje punktów i harmonogram ich działalności znajdują się w załączniku. Informujemy jednocześnie, iż mieszkańcy mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zgodnie z ustawą Ministerstwa Sprawiedliwości o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmowa pomoc prawna skierowana jest do:

- osób, które nie ukończyły 26. roku życia,

- osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- osób, które ukończyły 65. lat,

- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatantów,

- weteranów,

- osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

-  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego;

-  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

-  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

-  prawa pracy,

-  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-  prawa cywilnego,

-  prawa karnego,

-  prawa administracyjnego,

-  prawa ubezpieczeń społecznych,

-  prawa rodzinnego,

-  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Załączniki

Wykaz punktów i harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Koszalińskim

275 KBPobierz