Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

A.1710.2.2016.AZ

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2015 r.

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

  1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Termin kontroli: 29.01.2015 r. – 30.01.2015 r.

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrola projektu nr INT-09-0035 pn. „Transgraniczna sieć na rzecz polsko-niemieckich działań informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Pomerania”.

Termin kontroli: 23.02.2015 r.

  1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola planowana w zakresie : realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Termin kontroli: 13.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

  1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola zadania Nr 51/NPPDL/2012 – pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0396Z Sianów - Nadbór”, zrealizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2013.

Termin kontroli: 18.05.2015 r.

  1. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie 

Kontrola problemowa – pn. „Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych”

Termin kontroli: 11.05.2015 r. – 27.05.2015 r.

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie

Kontrola problemowa w zakresie:

-  prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

-  ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;

-  prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

-  wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli: 1.07.2015 r. – 10.07.2015 r. ( z przerwą 6.07.2015 r.)

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kontrola planowana w zakresie realizacji projektu nr WND-RPZP.04.01.00-32-014/13 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego”

Termin kontroli: 9.12.2015 r. – 10.12.2015 r.