Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 01.04.2016r.

IGN.272.2.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.2.2016 na :

 

PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ

ORAZ UTWORZENIE REJESTRÓW PRZESTRZENNYCH DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

W RELACYJNEJ HURTOWNI DANYCH GEOMATICUS DZIAŁAJĄCEJ POD KONTROLĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TURBOEWID WERSJA 8.6 ORAZ ICH INTEGRACJA Z OBIEKTAMI BAZ DANYCH EGIB, BDOT500, GESUT

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity./ zawiadamia, że w dniu 01.04.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 3 złożonej przez Wykonawcę:

 

DANIEL JASIURKOWSKI IGEKA – USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE

33-340 Stary Sącz, ul. Jana Pawła II 35F

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 88%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 88 punktów;

- w kryterium „ PRZEDŁUŻONY TERMIN GWARANCJI - 12%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 12 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

 

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

243 360,00 PLN brutto

 

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU PODLEGAJĄCE OCENIE

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

 OFERTY

BRUTTO;

OFEROWANY

OKRES

GWARANCJI

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 88%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„PRZEDŁUŻONY

TERMIN

GWARANCJI - 12%”

 

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

GEOKART-INTERNATIONAL

Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów,

 ul. Wita Stwosza 44

 

 

 

2

 

329 626,80 PLN

--------------------

 60 miesięcy

 

 

 

64,97 pkt

 

 

12 pkt

 

 

76,97 pkt

 

 

2

 

Z prowadzonego postępowania odrzucono oferty nr 1 i 4 Wykonawców wykluczonych z postępowania.

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)                zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)                wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)                a/a.

 

 

Marian Hermanowicz Tomasz Tesmer

STAROSTA KOSZALIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU