Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia 12.04.2016r.

IGN.272.3.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ORAZ WYKONANIE USŁUG TOWARZYSZĄCYCH

W RAMACH PROJEKTU pn.:

„ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

ozn. IGN.272.3.2016

 

========================================================

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ I :

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW OSKRZELI i PŁUC

 

Na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity/ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 zawiadamia, że w dniu 12.04.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej na wykonanie CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA: BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW OSKRZELI i PŁUC.

 

Ofertę nr 1 złożył Wykonawca:

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ

GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC

75-252 KOSZALIN, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48


Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 91%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 91 punktów;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 9%” oferta otrzymała 0 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 91 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona oferta jest jedyną złożoną ofertą na CZĘŚĆ I zamówienia i jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI I :

729 500,00 PLN brutto

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ II :

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO I ODBYTU

 

Na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2015 roku poz.2164 tekst jednolity/ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w dniu 12.04.2016 roku UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ozn. IGN.272.3.2016 na CZĘŚĆ II w/w ZAMÓWIENIA.

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2015r. poz.2164 tekst jednolity/ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlagającej odrzuceniu.


Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W prowadzonym postępowaniu na CZĘŚĆ II zamówienia nie została złożona żadna oferta.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ III :

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW GRUCZOŁU KROKOWEGO, JĄDRA I INNYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Na podstawie artykułu 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2015 roku poz.2164 tekst jednolity/ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w dniu 12.04.2016 roku UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ozn. IGN.272.3.2016 na CZĘŚĆ III w/w ZAMÓWIENIA.

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /ustawa z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2015r. poz.2164 tekst jednolity/ tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlagającej odrzuceniu.


Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W prowadzonym postępowaniu na CZĘŚĆ III zamówienia nie została złożona żadna oferta.

 

Marian Hermanowicz         Dariusz Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI    WICESTAROSTA

 

Ogłoszenie będzie:

1)           przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę na CZĘŚĆ I zamówienia;

2)           zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

3)           wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)           a/a.

Ogłoszenie o wyniku postępowania ozn. IGN.272.3.2016

161 KBPobierz