Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 27.04.2016r.

IGN.272.4.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.4.2016 na:

 

ORGANIZACJĘ STOISK

 INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

WRAZ Z ATRAKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI

PODCZAS WYDARZEŃ PLENEROWYCH

NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

w ramach projektu pn.: „ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity/ zawiadamia, że w dniu 27.04.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

PROF – ART ANNA PIASECKA

81-589 Gdynia, ul. Walerianowa 15

Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 91%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 91 punktów;

- w kryterium „ATRAKCJE DODATKOWE - 9%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 9 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

335 000,00 PLN brutto

 

Z prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 i ofertę nr 3.

Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

Marian Hermanowicz          Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI     WICESTAROSTA

Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.

Ogłoszenie o wyniku postępowania ozn.IGN.272.4.2016

144 KBPobierz