Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  16.05.2016r.

IGN.272.5.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.5.2016 na :

 

BUDOWA DWÓCH SZYBÓW DŹWIGÓW OSOBOWYCH SZPITALNYCH

WRAZ Z MONTAŻEM WINDY JAKO ROZBUDOWA „BLOKU A” I „BLOKU D” BUDYNKU GŁÓWNEGO

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

 

na podstawie artykułu 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień   publicznych                  /Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 tekst jednolity/  zawiadamia, że  w dniu 16.05.2016 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

 

Dariusz Sapa „ZTB” Zakład Techniczno-Budowlany

54-622 WROCŁAW, ul. Kosidowskiego 6

 

Oferta otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 84%”  oferta otrzymała 84 pkt.;

- w kryterium „TERMIN WYKONANIA - 16%” oferta otrzymała 16 pkt.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona                  przez niego oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

593 728,99  PLN  brutto

 

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

·  wykonanie ETAPU I - do 11.07.2016r.

·  wykonanie ETAPU II - do 15.09.2016r.

·  wykonanie ETAPU IV - do 15.09.2016r.

·  wykonanie ETAPU III, ETAPU V i ETAPU VI - do 20.10.2016r.

 

 

POZOSTAŁE  OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU  PODLEGAJĄCE  OCENIE 

 

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

RYCZAŁTOWA   OFERTY

BRUTTO;

OFEROWANE

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 84%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„TERMIN WYKONANIA - 16%”

 

łączna liczba  punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

 wg przyznanych punktów

 

Techwind

Jan Rutkowski

80-297 BANINO

Dąbrowa Miszewska 6

 

 

1

 

 

720 567,47PLN

--------------------

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie ETAPU I - do 11.07.2016r.

- wykonanie ETAPU II - do 15.09.2016r.

- wykonanie ETAPU              IV - do 15.09.2016r.

- wykonanie ETAPU III, ETAPU V i ETAPU VI - do 20.10.2016r.

 

 

69,21 pkt

 

 

16 pkt

 

 

85,21 pkt

 

 

2

 

LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

07-300 OSTRÓW

MAZOWIECKA

Kalinowo 86

 

 

3

 

 

693 000,00PLN

--------------------

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie ETAPU I - do 11.07.2016r.

- wykonanie ETAPU II - do 15.09.2016r.

- wykonanie ETAPU    IV - do 15.09.2016r.

- wykonanie ETAPU III, ETAPU V i ETAPU VI - do 30.10.2016r.

 

 

71,97 pkt

 

 

11 pkt

 

 

82,97 pkt

 

 

3

 

MASTERLIFT Sp. z o.o.

02-758 WARSZAWA

ul. Sozopolska 1/103

 

 

4

 

 

668 068,92PLN

--------------------

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

- wykonanie ETAPU I - do 11.07.2016r.

- wykonanie ETAPU II - do 15.09.2016r.

- wykonanie ETAPU               IV - do 15.09.2016r.

- wykonanie

ETAPU III, ETAPU                V i ETAPU VI - do 21.11.2016r.

 

 

 

74,65 pkt

 

 

0 pkt

 

 

74,65 pkt

 

 

4

Na podstawie art.94 ust.2 pkt 3) i 3a) ustawy Pzp podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić przed upływem terminów określonych w art.94 ust.1 w/w ustawy. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

  Marian Hermanowicz               Dariusz Kalinowski                                                     STAROSTA  KOSZALIŃSKI        WICESTAROSTA

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)  przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

3)  wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

4)  a/a.