Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD  POWIATU  w  KOSZALINIE
Koszalin, dnia   14.06.2016r.

IGN.272.6.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.6.2016   na:

 

 

OPRACOWANIE  I  PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WRAZ Z KONKURSEM

pn. „ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE”

w ramach projektu  pn.: „ZWALCZAMY  NOWOTWORY– PROGRAM  PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE  KOSZALIŃSKIM”

 

na podstawie artykułu 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo  zamówień   publicznych                           /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164  tekst jednolity/  zawiadamia, że  w dniu 14.06.2016 roku dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty oznaczonej  nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

 

Michał  Wasilewski APLAN

Ul. 6 Sierpnia 52/4

90-637 ŁÓDŹ

 

Oferta nr 2 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 70%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  70 punktów;

- w kryterium „DODATKOWE PUBLIKACJE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH” - 12%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów  w tym kryterium tj. 12 punktów;

- w kryterium „DODATKOWE EMISJE  SPOTU  INFORMACYJNEGO” - 18%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów  w tym kryterium tj. 18 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona                  przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

99 960,13 PLN brutto

 

 POZOSTAŁE   OFERTY   ZŁOŻONE  W  POSTĘPOWANIU  PODLEGAJĄCE OCENIE

 

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

 OFERTY

BRUTTO;

Oferowana ilość dodatkowych publikacji artykułów prasowych;

Oferowana ilość dodatkowych emisji spotu informacyjnego

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA  OFERTY BRUTTO  - 70%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„DODATKOWE PUBLIKACJE ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

 - 12%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„DODATKOWE EMISJE  SPOTU  informacyjnego

 - 18%”

 

Łączna liczba  punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert  wg przyznanych punktów

GOS  POLSKA  SPÓŁKA

Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Królowej Korony Polskiej 24/104

70-486 SZCZECIN

 

 

 

 

1

 

161 242,59 PLN

--------------------

  12 publikacji artykułów

1 18 emisji spotu

 

 

 

43,40 pkt

 

 

12 pkt

 

 

18 pkt

 

 

73,40 pkt

 

 

3

ALTHERMEDIA SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Aleja Niepodległości 210 lok.25

00-608 WARSZAWA

 

3

 

213 189,00 PLN

--------------------

  12 publikacji artykułów

1 40 emisji spotu

 

 

 

 

32,82 pkt

 

 

12 pkt

 

 

18 pkt

 

 

62,82 pkt

 

 

4

POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA

 

 

5

 

135 000,00 PLN

--------------------

  12 publikacji artykułów

1 18 emisji spotu

 

 

 

 

51,83 pkt

 

 

12 pkt

 

 

18 pkt

 

 

81,83 pkt

 

 

2

Z  prowadzonego  postępowania  Zamawiający  odrzucił oferty nr 4 i nr 6 złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.

 

Podpisanie umowy z  Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż     5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze  oferty , jeżeli  zawiadomienie  zostało przesłane  faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny  sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

                                                          

Marian Hermanowicz                                Dariusz  Kalinowski

STAROSTA  KOSZALIŃSKI                  WICESTAROSTA

Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.