Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 17.06.2016 r.

IGN.272.7.2016

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.7.2016 na:

 

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE

KAMPANII ANTYNIKOTYNOWEJ,

KAMPANII ZDROWEGO ŻYWIENIA

ORAZ KAMPANII PROMUJĄCEJ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

w ramach realizacji projektu:

„ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”


na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity/ zawiadamia, że w dniu 17.06.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

 

POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA


Oferta nr 2 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 90%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 90 punktów;

- w kryterium „DODATKOWE NARZĘDZIE KAMPANII - 10%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 10 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożona przez niego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:


 259 000,00 PLN brutto

 

  

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU PODLEGAJĄCE OCENIE

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY

NR oferty

CENA

OFERTY

BRUTTO;

ILOŚĆ PROPONOWANYCH ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 90%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w przyjętym kryterium

„DODATKOWE NARZĘDZIE KAMPANII - 10%”

 

łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

w przyjętych kryteriach

kolejność ofert

wg przyznanych punktów

 

„CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Dolina 35

85-212 BYDGOSZCZ


3

 

 

374 596,50 PLN

--------------------

Ilość proponowanych artykułów prasowych: 5

 

 

62,23 pkt

 

 

10 pkt

 

 

72,23 pkt

 

 

4

 

„KREATIFF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Garbary 114

61-757 POZNAŃ

 

7

 

 

330 216,12 PLN

--------------------

Ilość proponowanych artykułów prasowych: 5

 

 

70,59 pkt

 

 

10 pkt

 

 

80,59 pkt

 

 

3

 

ALTHERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

al. Niepodległości 210 lok.25

00-608 WARSZAWA


8

 

 

270 474,54 PLN --------------------

Ilość proponowanych artykułów

prasowych: 5

 

 

 

86,18 pkt

 

 

10 pkt

 

 

96,18 pkt

 

 

2

 

 

Z prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił oferty nr 1 i nr 4 złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania oraz odrzucił oferty nr 5 i nr 6.

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

                                                          

 

Marian Hermanowicz              Dariusz Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI      WICESTAROSTA

 

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)            zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

2)            wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

3)            a/a.