Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Zarząd Powiatu w Koszalinie

Koszalin, dnia 03.11.2016r.


INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu ozn.IGN.272.9.2016

na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.)

 


1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 600,00 PLN brutto, z czego na poszczególne części przypada:

- na CZĘŚĆ I zamówienia kwota w wysokości 180 600,00 PLN;

- na CZĘŚĆ II zamówienia kwota w wysokości 320 000,00 PLN.

 

2. DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 03.11.2016r. do godz. 12:00 WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

 

Termin/okres wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

OFERTA NA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń

INTER Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 172

02-486 WARSZAWA

 

CENA OFERTY ZA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

291 078,00 PLN

36 miesięcy

nie dotyczy

Zgodnie z zapisami zwartymi

w istotnych postanowieniach umowy

2

OFERTA NA CZĘŚĆ I

i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24

00-133 WARSZAWA

 

CENA OFERTY ZA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

157 230,57 PLN

CENA OFERTY ZA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

262 566,20 PLN

36 miesięcy

nie dotyczy

Zgodnie z zapisami zwartymi

w istotnych postanowieniach umowy

 

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami