Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie

Koszalin, dnia 14.11.2016r.

IGN.272.9.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

ozn. IGN.272.9.2016

========================================================

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 zawiadamia, że w dniu 14.11.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 2.

Ofertę nr 2 złożył Wykonawca:

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Spółka Akcyjna

00-133 WARSZAWA, Al. Jana Pawła II 24


Oferta nr 2 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „A” - CENA OFERTY - 60% - oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 punktów;

- w kryterium „B” - ZAAKCEPTOWANIE KLAUZUL FAKULTATYWNYCH - 30%” oferta otrzymała 6,6 punktów;

- w kryterium „C” - ZWIĘKSZENIE LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI - 10%” oferta otrzymała 5,2 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 71,80 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA :

157 230,57 PLN

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU NA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

NAZWA, ADRES

WYKONA WCY;

CENA OFERTY

 

NR oferty

liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium „A” -

CENA OFERTY - 60%”

 

liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „B” -

zaakceptowanie klauzul fakultatywnych - 30%”

liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „C” -

zwiększenie limitów odpowiedzialności - 10%”

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

 w przyjętych kryteriach

kolejność ofert wg przyznanych punktów

Towarzystwo Ubezpieczeń

INTER Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 172

02-486 WARSZAWA

Cena oferty :

291 078,00 PLN

 

 

1

 

 

32,41 pkt

 

 

6,6 pkt

 

 

5,9 pkt

 

 

44,91pkt

 

 

2

 

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

===================================================================

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

 

Na podstawie artykułu 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 zawiadamia, że w dniu 14.11.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 2.

 

Ofertę nr 2 złożył Wykonawca:

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Spółka Akcyjna

00-133 WARSZAWA, Al. Jana Pawła II 24


Oferta nr 2 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „A” - CENA OFERTY - 60% - oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 punktów;

- w kryterium „B” - ZAAKCEPTOWANIE KLAUZUL FAKULTATYWNYCH - 40%” oferta otrzymała 10,4 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 70,40 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ujętego w CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA :

262 566,20 PLN

 

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty , jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art.94 ust.2 pkt 1) lit.a) ustawy Pzp.

O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie.

 

Marian Hermanowicz                 Dariusz Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI          WICESTAROSTA

 

 

Ogłoszenie będzie:

1)           przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)           zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

3)           a/a.