Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 02.12.2016r.

IGN.272.10.2016

INFORMACJA / ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 informuje/zawiadamia, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. j.w./ UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ozn. IGN.272.10.2016 na:

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII NA TEMAT CHORÓB ONKOLOGICZNYCH w ramach projektu: „ZWALCZAMY NOWOTWORY – PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W toku prowadzonego postępowania wyszły na jaw okoliczności, które wskazują, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. j.w./.

Powyższe wynika z okoliczności opisanych poniżej.

Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3 podpkt 1) następujący zapis dotyczący artykułów prasowych publikowanych w prasie o zasięgu lokalnym: „z uwagi na specyfikę prowadzonej kampanii, jak również dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z terenu powiatu koszalińskiego, które mogłyby wziąć udział w planowanych spotkaniach i wykonywanych badaniach ankietowych, Zamawiający wymaga by publikacje artykułów miały miejsce w prasie o zasięgu lokalnym, o czytelnictwie nie mniejszym niż 15% (wg Polskie Badania Czytelnictwa z okresu I półrocza 2016 r.)”.

W trakcie prowadzenia postępowania w wyniku wykonanych czynności i zgromadzonych informacji, Zamawiający uznał, że przytoczony wyżej zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stawia w uprzywilejowanej sytuacji jednego z Wykonawców, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu, ponieważ Wykonawca ten jest właścicielem dziennika/gazety, która jako jedyna spełnia wyżej opisany wymóg Zamawiającego. W związku z tym została naruszona dyspozycja art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp tj. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie konkretnego dziennika/gazety. Opisana sytuacja mogła mieć wpływ na krąg Wykonawców, którzy mogli wziąć udział w w/w postępowaniu. Powyższe wynika wprost z ukształtowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

W świetle wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29.06.2016r. - KIO 1029/16 - o ile istotą kryteriów oceny ofert innych niż cena jest przyznanie dodatkowej punktacji rozwiązaniu preferowanemu przez danego zamawiającego, o tyle należy mieć na uwadze, że promowanie danego rozwiązania musi znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego i nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. W okolicznościach niniejszej sprawy Zamawiający stwierdził, że przy tak sformułowanym opisie przedmiotu zamówienia wadliwie ustalono kryterium „Dodatkowe narzędzia kampanii”, ponieważ jest ono bezpośrednio powiązane z cytowaną wyżej częścią opisu przedmiotu zamówienia, przez co prawidłowa ocena ofert stała się niemożliwa.

Wobec powyższego w niniejszym postępowaniu niemożliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej ponieważ nastąpiłby z naruszeniem przepisów w/w ustawy Pzp. Opisana sytuacja wskazuje, że postępowanie niewątpliwie obarczone jest wadami, których Zamawiający nie może usunąć uniemożliwiającymi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Marian Hermanowicz Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI WICESTAROSTA

 

Informacja/zawiadomienie będzie:

1)            przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

3)            a/a.