Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 28.12.2016r.

IGN.272.12.2016

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.12.2016 na:

 

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE

KAMPANII NA TEMAT CHORÓB ONKOLOGICZNYCH

w ramach projektu:

„ZWALCZAMY NOWOTWORY– PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ informuje, że w dniu 28.12.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

Jero S.A.

Al. Jana Chrystiana Szucha 16/37

00-582 WARSZAWA

 

Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 60%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 punktów;

- w kryterium „DODATKOWE NARZĘDZIE KAMPANII - 40%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 40 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

 

 265 818,99 PLN brutto

 

 

 

 

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU PODLEGAJĄCE OCENIE

 

Nazwa, adres

Wykonawcy;

Cena oferty brutto

Nr oferty

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 60%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„DODATKOWE NARZĘDZIA KAMPANII - 40%”

 

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

w przyjętych kryteriach

Kolejność ofert wg przyznanych punktów

 

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 SZCZECIN

Cena oferty

brutto: 295 000,00 PLN

 

2

 

 

54,06 pkt

 

 

40 pkt

 

 

94,06 pkt

 

 

4

 

Polska Press Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

02-672 WARSZAWA

Cena oferty

brutto: 278 595,00 PLN

 

3

 

 

57,25 pkt

 

 

40 pkt

 

 

97,25 pkt

 

 

3

 

Kreatiff Sp. z o.o.

ul. Garbary 114

61-757 POZNAŃ

Cena oferty

brutto: 270 600,00 PLN

 

4

 

 

58,94 pkt

 

 

40 pkt

 

 

98,94 pkt

 

 

2

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Marian Hermanowicz Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI WICESTAROSTA

 

Informacja będzie:

1)            przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

3)            a/a.