Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

                                                                                                                      A.1710.2.2017.AZ

KONTROLE ZEWNĘTRZNE – 2016 r.

 

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego
            w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

 1. Wojewódzka Komisja Lekarska w Szczecinie

Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej
w województwie zachodniopomorskim. Jednostka kontrolowana Powiatowa Komisja Lekarska w Koszalinie.

Termin kontroli: 02-02-2016r.

 

 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola problemowa w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie koszalińskim.

Termin kontroli: 02-02-2016r.


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kontrola projektu Nr WND-RPZP.04.05.02-32-045/14 pn. „Wzrost skuteczności działań zapobiegających zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie” pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, kontrola prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków, wywiązywania się z obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie projektu oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa.

Termin kontroli: 27-01-2016r. – 29-01-2016r.

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kontrola projektu Nr WND-RPZP.02.01.02-32-003/14 pn. „Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych” w zakresie prawidłowości realizacji projektu.

Termin kontroli: 27-01-2016r. – 29-01-2016r.


 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola zadania Nr 36/NPPDL/2013 pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3546Z (0396Z) Sianów – Nadbór III etap”

Termin kontroli: 04-03-2016r.

 

 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola w zakresie:

- prawidłowości odprowadzania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

- prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanej w 2015 r. w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym szczegółowe rozliczenie prawidłowości przekazanej dotacji dla: Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach i Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.

Termin kontroli: 09-03-2016r. – 18-03-2016r.

 

 1. Archiwum Państwowe w Koszalinie

Kontrola dot. archiwum zakładowego oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Termin kontroli: 11-05-2016r.


 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola w zakresie wydawanych przez Starostę Koszalińskiego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Termin kontroli: 09-05-2016r. - 13-05-2016r. (do dnia 17-01-2017 r. nie przekazano protokołu z przeprowadzonej kontroli).

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kontrola w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Nr ROPS/149/15 z dnia 23 października 2015 r., w tym ocena zgodności wykonania zadania z umową o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.

Termin kontroli: 26-04-2016r.


 1. Ministerstwo Zdrowia Warszawa

Kontrola projektu Nr 011/13/14, pn. „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”

Termin kontroli: 23-06-2016r. – 24-06-2016r.

 

 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola w zakresie:

- sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków,

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin kontroli: 04-07-2016r. – 05-07-2016r.


 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola sposobu realizacji zadań z zakresu budowania systemu pieczy zastępcze. Czynności kontrolne przeprowadzono w PCPR w Koszalinie.

Termin kontroli: 27-06-2016r. – 01-07-2016r.


 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola przeprowadzona w Referacie Zarządzania Kryzysowego - Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Zakres kontroli obejmował min.:

- opracowanie wytycznych Starosty Koszalińskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,

- opracowanie powiatowego planu obrony cywilnej,

- organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej na poziomie powiatu,

- organizacja tworzenia powiatowych formacji obrony cywilnej,

-  organizacja ewakuacji I, II, III stopnia.

Termin kontroli: 13-10-2016r.


 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Audyt dot. gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu Nr 09-0035 pn. „Transgraniczna sieć na rzecz polsko-niemieckich działań informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Pomerania” . Projekt realizowany w Sarbinowie ul. Leśna 2.

Termin kontroli: 15-07-2016r. – 07-09-2016r.


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kontrola w zakresie zgodności wykonania zadania wynikającego z umową Nr ROPS/56/16 z dnia 27 lipca 2016 r., w tym dokonanie oceny zgodności wykonania zadania z umową o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Kontrolę przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.

Termin kontroli: 21-10-2016r.


 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Delegatura w Koszalinie

Kontrola sposobu realizacji zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Kontrolę przeprowadzono w PCPR w Koszalinie.

Termin kontroli: 08-09-2016 r. – 09-09-2016r.


 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Nazwa zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino.

Termin kontroli: 14-06-2016r.