Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE
Koszalin, dnia 27.01.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.13.2016 na:

 

PRZEBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PARSOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 – ETAP I ZADANIA

PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”


na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ informuje, że w dniu 27.01.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 3 złożonej przez Wykonawcę:

 

WOOD-PACK

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Soroki 19

60-177 POZNAŃ


Oferta nr 3 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 60%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 pkt;

- w kryterium „SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA - 28%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 28 pkt;

- w kryterium „PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 12%” oferta otrzymała w tym kryterium 9,6 pkt.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 97,6 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:


 509 755,00 PLN brutto

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU

 

Nazwa, adres

Wykonawcy;

Cena oferty brutto

Nr oferty

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 60%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA - 28%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 12%”

 

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

w przyjętych kryteriach

Kolejność ofert wg przyznanych punktów

ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY USŁUGI TRANS-PORTOWE ROMAN WAWSZCZYK

Manowo 65D

76-015 MANOWO

 

 

 

1

 

 

29,5 pkt

 

 

0 pkt

 

 

0 pkt

 

 

29,5 pkt

 

 

3

PRZEDSIĘ-BIORSTWO USŁUG SPECJA-LISTYCZNYCH ”SPADO-CHRONIARZ” WALDEMAR PIOTROWSKI

ul. Kamienna 40

64-920 PIŁA

 

 

2

 

 

25,49 pkt

 

 

28 pkt

 

 

9,6 pkt

 

 

63,09 pkt

 

 

2

 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 Marian Hermanowicz             Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI        WICESTAROSTA

 

Informacja będzie:

1) przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2) zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

3) a/a.