Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 28.02.2017r.

IGN.272.1.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.1.2017 na:

 

PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W CETUNIU W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ

I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU

DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”


na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 tekst jednolity ze zm./ informuje, że w dniu 28.02.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

 

KONSORCJUM FIRM:

Impel Tech Solutions „COMPANY” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marsa 56a

04-242 WARSZAWALIDER KONSORCJUM

 

Construct Solutions Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 WROCŁAW PARTNER KONSORCJUM


Oferta nr 2 otrzymała następującą punktację:

-                   w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 60%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 punktów;

-                   w kryterium „SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA - 28%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 28 punktów;

-                   w kryterium „PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 12%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 12 punktów.

 

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.


W związku z tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:


 1 458 000,00 PLN brutto

 

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU

Nazwa, adres

Wykonawcy;

Cena ryczałtowa

oferty brutto

Nr oferty

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 60%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA - 28%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 12%”

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

w przyjętych kryteriach

Kolejność ofert wg przyznanych punktów

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

USŁUGI TRANSPORTOWE

Roman Wawszczyk

Manowo 65 D

76-015 MANOWO

 Cena ryczałtowa oferty brutto: 2 284 200,00 PLN

 

 

1

 

 

38,30 pkt

 

 

28 pkt

 

 

12 pkt

 

 

78,30 pkt

 

 

2

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

 

 

Marian Hermanowicz               Dariusz Kalinowski

 STAROSTA KOSZALIŃSKI       WICESTAROSTA

 

 

Informacja będzie:

1)            przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

3)            a/a.