Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 29.09.2017r.

IGN.272.4.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.4.2017 na:

 

MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ: NOWE BIELICE I STARE BIELICE

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.09.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity/ informuje, że w dniu 29.09.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

KONSORCJUM FIRM:

„GEO-METR” Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Marek Stachowski

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Ratuszowa 3/6 B

 

„GEODET” S.C.

Wojciech Bala, Elżbieta Bala

75-402 KOSZALIN, ul. Głowackiego 2/2

 

Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:

- w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 60%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 60 punktów;

- w kryterium „PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI – 25%” oferta otrzymała w tym kryterium 0 punktów;

- w kryterium „SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 15%” oferta otrzymała w tym kryterium 0 punktów.

 

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 60 punktów.

 

W związku z tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

 

Oferowana cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

 119 925,00 PLN brutto

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art.94 ust.2 pkt 1) lit.a) ustawy Pzp. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

                                  

Marian Hermanowicz Dariusz Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI WICESTAROSTA

 

Informacja będzie:

1)            przekazana Wykonawcy, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

3)            a/a.