Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Koszalin, dnia 11 października 2017 r.

OR.526.1.2017.EZ

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

-           art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),

-           Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia
19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

przedkłada do konsultacji

 

projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Z treścią projektu Programu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl , www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Koszalinie  
(IV p. tablica informacyjna lub pok. 415).

 

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub na piśmie, składane bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna - parter lub Wydział Organizacyjny - IV p., pok. 415),
w terminie do dnia 19.10.2017 r.

Projekt Rocznego Programu współpracy z NGO na 2018

245 KBPobierz