Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU

W KOSZALINIE

z dnia 13.11.2017r.

 

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75 – 620 Koszalin

 

działając na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017r. poz.1579 tekst jednolity)

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE

W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

 

 

 

 

 


 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: POWIAT KOSZALIŃSKI

Adres: ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Tel: (94) 714 01 94

Fax: (94) 714 01 31

Nr NIP: 669-23-87-595

Nr REGON: 330920854

www.bip.powiat.koszalin.pl

e-mail: agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nomenklatura wg CPV:

64100000-7 – usługi pocztowe i kurierskie

 

 

1.     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)    przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym

i zagranicznym przesyłek pocztowych (w tym zgodnie z KPA, KPC i Ordynacją

podatkową), kurierskich, paczek pocztowych (w tym zgodnie z KPA, KPC i Ordynacją

podatkową) - najszybszej kategorii i niebędących najszybszej kategorii,

2)    zwrot do siedziby Zamawiającego niedoręczonych przesyłek niezwłocznie

po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia,

3)    realizację przekazów pocztowych,

4)    odbiór przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania z siedziby Zamawiającego,

5)    dostarczanie Zamawiającemu potwierdzeń doręczenia przesyłki,

6)    realizację usługi doręczenia przesyłki „za pobraniem”.

2.     Pojęcie przesyłki pocztowej oznacza:

1)  powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym:

-        przesyłki listowne nierejestrowane, w tym:

     a)przesyłki ekonomiczne;

     b)przesyłki priorytetowe;

-        przesyłki listowne polecone, rejestrowane, w tym:

     a) przesyłki ekonomiczne;

     b) przesyłki priorytetowe;

     c) przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru (ZPO);

     d) przesyłki polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO PR);

-        paczki pocztowe rejestrowane w tym:

     a) paczka ekonomiczna;

     b) paczka priorytetowa;

     c) paczka doręczana za potwierdzeniem odbioru;

              d) paczka priorytetowa doręczana za potwierdzeniem odbioru

2)  usługi pocztowe nie mające charakteru powszechnego:

-        przesyłki kurierskie, w tym:

     a) przesyłki rejestrowane;

     b) przesyłki rejestrowane doręczane za potwierdzeniem odbioru.

 

Usługi pocztowe i kurierskie świadczone będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U z 2017 r. poz. 1481 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 

3. Użyte określenia związane z opisem przedmiotu zamówienia oznaczają:

a) przesyłka priorytetowa (kategoria) - przesyłka listowa nie rejestrowana lub polecona mająca pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami, czas jej doręczania jest krótszy, ze standardem doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania;

b) przesyłka ekonomiczna (kategoria) - przesyłka listowa nie rejestrowana lub polecona nie będąca przesyłką priorytetową, ze standardem doręczenia do 3 dni roboczych po dniu nadania;

c) przesyłka rejestrowana - przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru;

d) przesyłka polecona - przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Dla tego rodzaju przesyłek zamawiający wymaga dostępu do elektronicznego systemu śledzenia i dokładnego określania ich statusu.;

e) przesyłka z korespondencją – przesyłka pocztowa niebędąca drukiem, zawierająca informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwalona pismem wypukłym;

f) pokwitowaniem odbioru - zwrócone Zamawiającemu pokwitowanie odbioru zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania przesyłki pocztowej;

g) przez paczki pocztowe, rozumie się paczki: zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii oraz priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii;

h) przesyłka kurierska - przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną lub paczką pocztową, przyjmowana sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:

- bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy;

- śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia;

 - doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych;

 - doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru;

 - uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej;

i) placówka pocztowa – jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego.

 

4. Zamawiający wymaga aby odbiór przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi odbywał się z siedziby Zamawiającego mieszczącej się: Racławicka 13, 75-620 Koszalin we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 14:00 a 14:30.

Wykonawca musi zapewnić nadanie przesyłek tego samego dnia, w którym następuje ich odbiór z siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadawał przesyłki ZPO w placówce operatora wyznaczonego. Nadanie musi nastąpić tego samego dnia, w którym Zamawiający przekazał je Wykonawcy przy zastosowaniu art. 35 ust. 1 Prawa Pocztowego.

6. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub paczce:

- nazwy odbiorcy wraz z jego adresem,

- na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku/pieczątki określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego

- oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w postaci nadruku/pieczątki w sposób uzgodniony z Wykonawcą.

7. Zamawiający będzie przekazywać przesyłki w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć :

1)    dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej drukowanej we własnym zakresie przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,

2)    dla przesyłek zwykłych, paczek - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych, sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.

Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga aby odbiór od Zamawiającego przesyłek kurierskich odbywał się w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia zlecenia wykonania usługi kurierskiej. W przypadku usługi kurierskiej w obrocie krajowym, zleconej przez Zamawiającego do godziny 15:30 w dni robocze Wykonawca zrealizuje usługę – dostarczy przesyłkę do adresata w czasie do 24 godzin od godziny nadania.

9. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zwrotu przesyłek, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego usługę przekaz pocztowy polegającą na doręczeniu adresatowi w kraju określonej kwoty pieniężnej, przekazanej przez Zamawiającego wraz z opłatą za nadanie przekazu.

11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego usługę przekazania przesyłek „za pobraniem” – przekazania przesyłki adresatowi po uprzednim dokonaniu przez niego płatności.

12. Zamawiający przyjął ilości przesyłek/usług w oparciu o analizę swoich potrzeb. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie może podać dokładnych ilości i rodzajów przesyłek/usług, które będą zrealizowane. W związku z tym, rodzaje i liczby przesyłek/usług podane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym są szacunkowe/orientacyjne i będą ulegały zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie może zagwarantować, że podane ilości usług/przesyłek zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy. Zapłata nastąpi tylko i wyłącznie za usługi/przesyłki faktycznie wykonane/zrealizowane.

Z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

12.1. Wartość należności za świadczenie usług obliczana będzie w okresach miesięcznych jako:<s></s>

- suma iloczynów cen jednostkowych brutto zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie za dany rodzaj przesyłki/usługi oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju nadanych lub zwróconych z powodu braku możliwości ich doręczenia /usług zrealizowanych w danym miesiącu,

- miesięczny koszt odbioru przesyłek,

- suma opłat w danym miesiącu za nadane do doręczenia przesyłki „za pobraniem” /jeżeli wystąpią/,

- suma opłat za faktycznie zrealizowane w danym miesiącu internetowe przekazy pocztowe /jeżeli wystąpią/.

12.2. Zamawiający wymaga aby ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym były stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

Faktury za zrealizowane usługi będą wystawiane na:

Powiat Koszaliński, 75-620 Koszalin ul. Racławicka 13, NIP : 6692387595.

Termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie wynosił do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

13. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r.Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz.1481 t.j.).

 

 

III. TERMIN REALIZCJI/WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

 

IV. OFERTA

1) Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3) Oferta musi uwzględniać wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia opisane w niniejszym ogłoszeniu pod rygorem jej odrzucenia.

Wszystkie elementy zamówienia należy wycenić w oparciu o załączony formularz ofertowy.

W ofercie należy podać cenę oferty ogółem brutto obliczoną zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. W zamieszczonej w formularzu ofertowym tabeli należy wypełnić wszystkie wymagane pozycje tj. podać wymagane ceny/wartości oraz cenę oferty ogółem brutto.

 Cena oferty musi obejmować należny podatek VAT.

4) Oferta musi zawierać podpis/podpisy osoby/osób upoważnionej/ych/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osoby/osób upoważnionej/ych/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpis czytelny lub pieczęć i podpis w miejscach wskazanych; na pozostałych stronach podpis lub parafka).

 

V.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, przy czym 1% = 1 pkt :

1)    KRYTERIUM „CENA OFERTY BRUTTO” (Cn) – 95%

W kryterium „cena oferty brutto” ocenie zostanie poddana cena oferty ogółem za realizację całego przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę wg wskazówek formularza ofertowego na potrzeby porównania i oceny ofert. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, a pozostałe proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru:

 

 najniższa cena brutto w złożonych ofertach

Cn = -------------------------------------------------------------- x 95

 cena brutto oferty ocenianej

 

W kryterium „cena oferty brutto” oferta może otrzymać maksymalnie 95 punktów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)    KRYTERIUM „ŚLEDZENIE PRZESYŁEK POLECONYCH PRZEZ INTERNET” (Pn) – 5%

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w Formularzu ofertowym.

Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przez Internet statusu przesyłek poleconych krajowych i/lub zagranicznych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru przesyłki otrzyma odpowiednio:

- za zaproponowanie śledzenia przesyłek poleconych krajowych – 3 pkt;

- za zaproponowanie śledzenia przesyłek poleconych zagranicznych – 2 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych otrzyma 0 pkt.

 

W kryterium „Śledzenie przesyłek poleconych przez Internet” oferta może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

 

2. OCENA OFERT

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert Zamawiający otworzy i oceni złożone/przesłane oferty.

Punkty przyznawane ofertom będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę łączną oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 

3. WYBÓR OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która będzie zgodna z wymogami Zamawiającego i uzyska największą liczbę punktów oraz której cena wyliczona zgodnie ze wskazówkami formularza ofertowego będzie mieściła się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej informację o jej wyborze Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożą oferty w niniejszym postepowaniu.

 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:

1)               WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg załącznika do niniejszego ogłoszenia;

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób upoważnionej/ych/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania.

 

2)               Dokument/y/, z którego/ych/ wynika/ją/ umocowanie/a/ dla osoby/osób podpisującej/ych ofertę np. pełnomocnictwo/a/, aktualny odpis z właściwego rejestru.

Pełnomocnictwo /jeżeli występuje/ winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę umocowaną w pełnomocnictwie.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć :

w wersji papierowej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13 oraz opisać według poniższego wzoru:

 

 POWIAT KOSZALIŃSKI

 UL.RACŁAWICKA 13

 75-620 KOSZALIN

 

Oferta na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOSZALINIE W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.”

 

LUB

elektronicznie na adres : agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl

Ofertę należy przesłać w formie załączonego skanu Formularza ofertowego zawierającego podpis/y/ osoby/osób uprawnionej/ych/.

W tytule wiadomości należy wpisać : Oferta na „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH”.

 

1)    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

2)    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

3)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

2.    Oferty sporządzone w języku polskim należy składać lub przesłać do dnia

 

 24.11.2017r. do godz. 12:00

 

·      Miejsce/adres, pod którym/na który należy składać/przesłać oferty w wersji papierowej:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13 pokój 414 (IV piętro)

75-620 Koszalin

 

·                   Adres, na który należy przesłać oferty w wersji elektronicznej :

 agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl

 

·      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Informację o złożonych ofertach wraz z informacją o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Zamówienia publiczne/Informacje z otwarcia ofert”.

 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 

 

IX. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa, która zawierać będzie wszystkie istotne warunki zamówienia określone w niniejszym ogłoszeniu, ogólnych warunkach umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia) oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego ogłoszenia zgodny z zapisami niniejszego ogłoszenia i ofertą Wykonawcy uwzględniający ogólne warunki umowy określone w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do treści złożonego przez Wykonawcę wzoru umowy.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą pisemną lub faksem lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl.

W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną wymagane jest przesyłanie zeskanowanych dokumentów zawierających podpis osoby/osób upoważnionej/ych/.

2.WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

1)    Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane do Zamawiającego: faks, adres e-mail, oraz adres jak w pkt I niniejszego ogłoszenia.

2)    Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienia do dnia 17.11.2017 do godz.12:00.

3)    Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu o zamówieniu w zakładce „zamówienia publiczne/ogłoszenia o zamówieniach” oraz przekaże Wykonawcy, który złożył wniosek o wyjaśnienia.

4)    Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt.2) powyżej.

 

3. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego ogłoszenia.


4. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

Pani Agnieszka Mróz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

1)    Formularz ofertowy;

2)    Ogólne warunki umowy.

 

 

STAROSTA KOSZALIŃSKI       WICESTAROSTA KOSZALIŃSKI

Marian Hermanowicz                                 Dariusz Kalinowski

Ogłoszenie o zamówieniu

124 KBPobierz

Zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy

44 KBPobierz

Zał. nr 2 do ogłoszenia - ogólne warunki umowy

66 KBPobierz