Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU pn. „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”


 Zarząd Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 29.11.2017 r. zapoznał się z opinią Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert i wyłonił zarekomendowaną ofertę FUNDACJI  HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza - Tatara 7, z którą zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r., pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Koszalińskiego”.

 Na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, Powiat Koszaliński przekaże w 2018 roku łączną kwotę dotacji w wysokości 60.725,88 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100).

          Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Żądania wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu żądania  do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Koszalin, ul. Racławicka 13.

 

Wicestarosta Koszaliński          Starosta Koszaliński 

Dariusz Kalinowski                       Marian Hermanowicz