Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Koszalin, dnia 22.12.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY

Zarząd Powiatu w  Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu na:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOSZALINIE

W OKRESIE OD 02.01.2018r. DO 31.12.2018r.

 

informuje, że w  dniu 22.12.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Pocztę Polską Spółka Akcyjna

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Adres do korespondencji :

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Zachód

Rejon Sprzedaży Szczecin

Ul. Pocztowa 1; 75-017 Koszalin

 

  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę była jedyną złożoną w w/w postępowaniu i otrzymała następującą punktację:

-                    w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO - 95%”  oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj.  95 punktów;

-                    w kryterium „ŚLEDZENIE  PRZESYŁEK  POLECONYCH PRZEZ INTERNETI – 5%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 5 punktów.

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 punktów.

 

Oferowana cena ogółem za wykonanie całego przedmiotu zamówienia po dokonaniu poprawek w ofercie wynosi:    196 125,90 PLN brutto

 

                                              

Starosta Koszaliński                                                    Wicestarosta Koszaliński

Marian Hermanowicz                                                    Dariusz Kalinowski

 

 

Otrzymują :

1)            Wykonawca, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2)            BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie, a/a.