Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

GK.6641.5.2017.RL

                                         Koszalin, dnia 15 stycznia 2018r.


 

STAROSTA  KOSZALIŃSKI

 

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz.U. 2017.2101 t.j)

 

INFORMUJE

 

 o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320902_2  Biesiekierz w obrębach ewidencyjnych:

·                    320902_2 .0044  Nowe Bielice

·                    320902_2 .0045  Stare Bielice

 

Wyłożenie nastąpi w terminie  od 5 lutego 2018r.   do 23 lutego 2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej  przy ul. Racławickiej 13 pok. nr 18.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do  ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Koszalińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

 

                                                                                                                Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz