Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU

W KOSZALINIE

z dnia 07.03.2018r.

 

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75 – 620 Koszalin

 

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017r. poz.1579 tekst jednolity ze zm.)

 

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony ozn. IGN.272.3.2018

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE – ETAP I

 

1.    ZAMAWIAJĄCY:

 

 POWIAT KOSZALIŃSKI

 ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

 

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nomenklatura wg CPV:

CPV główny: 45100000-8

CPV dodatkowe: 45233123-7, 45233161-5

 

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie – Etap I.

 

Zakres prac obejmuje w szczególności:

-        roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej, obrzeży itp.,

-        roboty ziemne – korytowanie w gruncie pod nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych,

-        podbudowę z kruszywa wraz z zagęszczeniem,

-        ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

-        ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,

-        ułożenie chodników z kostki brukowej gr. 6cm, na podsypce cementowo – piaskowej,

-        humusowanie z obsianiem trawą.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

 

 

3.Termin wykonania zamówienia:

do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

 

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej www.bip.powiat.koszalin.pl

 

5. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać lub przesłać do dnia 23.03.2018 roku do godziny 12:00.

 

Miejsce/adres, pod którym/na który należy składać/przesłać oferty:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

pokój 301/302 (III piętro) – Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.03.2018 roku o godzinie 12:15 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala nr 409 (IV piętro).

 

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

7.   Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

8.     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stosowane w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie i w umowie.

 

10.  Kryteria oceny ofert:

 

- KRYTERIUM „CENA OFERTY BRUTTO” – 60%

- KRYTERIUM „PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI” – 24%

 

- KRYTERIUM „SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA” – 16%

 

11.  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców.

 

 

13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

13.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określone na podstawie art. 22 ust.1b ustawy Pzp

 

WARUNEK UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

OKREŚLENIE WARUNKU

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ.

 

sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 PLN.

 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć dokument(y) potwierdzający(e) posiadanie wymaganego w warunku ubezpieczenia.

 

zdolność techniczna

lub zawodowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności potwierdził, że:

 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem utwardzenie nawierzchni kostką betonową/brukową wraz z podbudową o powierzchni min. 100 m2.

 

 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wykaz robót budowlanych sporządzony na/wg załącznika nr 10 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzający spełnianie wyżej określonego warunku udziału w postępowaniu.

 

================================

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, zaakceptowaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ.

 

 

 

13.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. tj. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 tekst jednolity) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 test jednolity).

 

 

14. WYKAZ OŚWIADCZEŃ / DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 

14.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dotyczy wszystkich Wykonawców składających oferty)

 

1)    OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone na/wg załącznika nr 3 do SIWZ aktualne na dzień składania ofert (oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą).

 

Uwaga!

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1).

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1).

 

14.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP (dotyczy Wykonawcy, do którego Zamawiający skieruje wezwanie)

 

 

1) AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU lub CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORAMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

 

UWAGA!

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 14.2 niniejszego ogłoszenia.

 

 

Uwaga

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu wymienionego w pkt 14.2 podpkt 1) powyżej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze wymagany dokument ze wskazanej bazy danych.


14.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP (dotyczy Wykonawcy, do którego Zamawiający skieruje wezwanie)

 

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć:

- DOKUMENT(Y) potwierdzający(e), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia /wymagana suma gwarancyjna min. 100 000,00 PLN/.

 

2)    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć:

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony na/wg Załącznika nr 10 do SIWZ) z załączeniem dowodów* określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

Dla wykazanych robót budowlanych Wykonawca musi załączyć wymagany(e) dowód/y/.

 *Dowodami dla wykazanych robót budowlanych są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów).

 

 

14.4.     INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT 14.1. - 14.3. WYMAGANE OD WYKONAWCY (dotyczy wszystkich Wykonawców składających oferty)

 

1)    WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ;

 

 

2)    Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów.

 

3)    ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 9 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje);

 

4)    OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika nr 7 lub 8 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

Uwaga!

Na podstawie art. 24 ust.11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt 4) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

===========================================================================

 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 14.2. podpkt 1) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski (oświadczenia/dokumenty wymienione w pkt 14.1., 14.3., 14.4. niniejszego ogłoszenia).

 

 ==========================================================================

 

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity ze zmianami).

 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2018 roku.

 

 

Marian Hermanowicz Dariusz Kalinowski

STAROSTA KOSZALIŃSKI WICESTAROSTA

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

149 KBPobierz

Ogłoszenie nr 527149-N-2018

529 KBPobierz

SIWZ ozn. IGN.272.3.2018

354 KBPobierz

zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

145 KBPobierz

zał. nr 2 do SIWZ - przedmiar robót

120 KBPobierz

zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

92 KBPobierz

zał. nr 4 do SIWZ - projekt

3.3 MBPobierz

zał. nr 5 do SIWZ - STWiOR

4.1 MBPobierz

zał. nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy

198 KBPobierz

zał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej

86 KBPobierz

zał. nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

106 KBPobierz

zał. nr 9 do SIWZ - zobowiązanie

84 KBPobierz

zał. nr 10 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

91 KBPobierz

zał. nr 11 do SIWZ - Decyzja nr 625.2016.K

833 KBPobierz