Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU w KOSZALINIE

Koszalin, dnia 09.04.2018r.

IGN.272.2.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.2.2018 na:

 

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PRZY ULICY ANDERSA 32 W KOSZALINIE

 – ETAP ZADANIA

PN. ,,PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – ULICA ANDERSA 32 W KOSZALINIE”

 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 tekst jednolity ze zm./ informuje, że w dniu 09.04.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE MAREK MAZUR

ul. Władysława IV 137

75-342 KOSZALIN

 

Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:

-                   w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO – 60%” oferta otrzymała w tym kryterium 56,32 punktów;

-                   w kryterium „PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI – 40%” oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w tym kryterium tj. 40 punktów.

 

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 96,32 pkt.

 

W związku z tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.


Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

483 829,92 PLN brutto

 

POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU

 

Nazwa, adres

Wykonawcy;

Cena ryczałtowa

oferty brutto

Nr oferty

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„CENA OFERTY BRUTTO - 60%”

 

Liczba punktów przyznanych ofercie

w kryterium

„PRZEDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 40%”

Łączna liczba punktów przyznanych

ofercie

w przyjętych kryteriach

Kolejność ofert wg przyznanych punktów

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

inż. Mieczysław Lusawa

Ul. Fałata 11C

75-427 KOSZALIN

 Cena ryczałtowa oferty brutto: 454 171,37 PLN

 

 

2

 

 

60 pkt

 

 

24 pkt

 

 

84,00 pkt

 

 

3

PAWEŁ LEŚ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH „LEŚ”

76-012 ŻYDOWO 88A

Cena ryczałtowa oferty brutto: 763 891,18 PLN

 

3

 

 

35,67 pkt

 

 

24 pkt

 

 

59,67 pkt

 

 

4

TERMO-DACH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO

-HANDLOWE

WIESŁAW NOWOTARSKI

Ul. Szczecińska 4

75-123 KOSZALIN

Cena ryczałtowa oferty brutto: 496 900,00 PLN

 

4

 

 

54,84 pkt

 

 

40 pkt

 

 

94,84 pkt

 

 

2

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Marian Hermanowicz             Dariusz Kalinowski
STAROSTA KOSZALIŃSKI       WICESTAROSTA

 


                                              

Informacja będzie:

1)            przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;

2)            zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

3)            a/a.