Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy (FN) prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza analizy i sprawozdania z realizacji budżetu.


Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz układu wykonawczego budżetu,
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu,
3) opracowywanie planu finansowego Starostwa i jego realizacja,
4) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu Powiatu oraz opracowywanie okresowych analiz wynikających z przepisów prawa i bieżących potrzeb,
5) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Starostwa i budżetu Powiatu,
6) dystrybucja środków finansowych budżetu dla podległych jednostek,
7) lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych,
8) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, innej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami oraz rozliczeń w tym zakresie z instytucjami publiczno – prawnymi,
9) prowadzenie obsługi księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
10) prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku Starostwa oraz rozliczanie inwentaryzacji,
12) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży, podatku VAT oraz składanie deklaracji,
13) prowadzenie rozliczeń w ramach otrzymanych dotacji i subwencji, oraz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
14) prowadzenie windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu w zakresie niezastrzeżonym dla Referatu Prawnego, odraczanie terminów płatności należności Skarbu Państwa,
15) prowadzenie obsługi księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia ewidencji, sporządzania zapotrzebowań i sporządzania sprawozdań finansowo – rzeczowych.