Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (BOŚ) wykonuje zadania
administracji architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska.

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę,
3) postępowania dotyczące zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
4) prowadzenie spraw o zmianę pozwolenia na budowę,
5) postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
6) rejestracja dziennika budowy / rozbiórki,
7) postępowania w sprawie zgłoszeń budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę,
8) postępowania w sprawie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,
9) postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
10) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
11) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, wymaganych do ustanowienia odrębnej własności lokali,
12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających parametry i wyposażenie lokali, wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
13) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przyjęcie zgłoszenia budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
14) wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych znajdujących się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska,
15) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę oraz rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę,
16) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych prawem informacji dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane,
17) sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i projektów budowlanych i udostępnianie ich na żądanie sądów oraz innych organów i instytucji,
18) sporządzanie sprawozdań okresowych GUS zgodnie z obowiązkami nałożonymi na organ administracji architektoniczno-budowlanej przepisami prawa, a także sprawozdań GUNB,
19) koordynowanie prac zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego powołanego przez Starostę Koszalińskiego,
20) wydawanie uzgodnień decyzji ustalających warunki zabudowy w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym.

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu ochrony środowiska należy
w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
Id: 4AD2C61B-BB66-453B-A835-306632BFB3A6. Przyjety Strona 2
2) prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia,
3) wydawanie zezwoleń w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów,
4) wydawanie kart wędkarskich, zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
5) rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
7) uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanych przedsięwzięć na terenie gmin powiatu w zakresie ochrony gruntów rolnych,
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zaświadczeń o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem linii brzegu dla wód,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem, wygaszaniem i ograniczaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo wodne oraz ustalaniem wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz innych decyzji w sprawach ochrony wałów przeciwpowodziowych,
12) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,
13) wydawanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny oraz wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
14) wydawanie decyzji dotyczących przekazywania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w zarząd Marszałka Województwa,
15) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowle i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
16) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
17) wprowadzanie danych z zakresu wydawanych pozwoleń i koncesji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
18) nadzorowanie spółek wodnych,
19) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji o środowisku,
20) gospodarowanie środkami powiatu przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
a) udzielanie i rozliczanie dotacji,
b) opiniowanie wykorzystania ww. środków na realizację działań przez jednostki powiatu, osoby prawne i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie,
c) planowanie i sprawozdawczość w zakresie środków powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.