Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK) zajmuje się realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności :


1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
3) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
4) ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, ich modernizacja i bieżąca aktualizacja,
5) udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
6) zakładanie osnów szczegółowych,
7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
9) tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
10) organizacja narad koordynacyjnych dotyczących przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
11) prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu, wdrażanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.