Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchmościami

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IGN) prowadzi sprawy
związane z planowaniem i realizacją inwestycji, udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych oraz gospodarką i administrowaniem nieruchomościami.


W wydziale tworzy się Biuro Zamówień Publicznych, którego podstawowymi zadaniami są:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzanymi postępowaniami, sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
2) przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) kontrola realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1),
4) opracowywanie i aktualizacja planów zamówień publicznych,
5) sporządzanie i składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
6) prowadzenie ewidencji postępowań udzielonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) sprawdzanie i opisywanie faktur/rachunków pod kątem prawidłowości dokonanych zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
8) udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym Powiatu Koszalińskiego przy opracowywaniu materiałów/dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań, weryfikowanie sporządzonych materiałów,
9) zaopatrzenie Starostwa Powiatowego w materiały biurowe, dokonywanie zakupów środków trwałych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu,
10) dokonywanie innych zakupów i usług, nie podlegających procedurom ustawy Prawo zamówień publicznych,


3. Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, sprzedaż, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka),
3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości, terminów zapłaty, bonifikat i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
6) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
7) wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku udzielonego zezwolenia lub wyrażonej zgody na zajęcie nieruchomości,
8) dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
9) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących przeniesienia własności gruntu wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,
10) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w tym prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych,
11) sporządzanie deklaracji w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i terminowe przekazywanie ich do właściwych organów podatkowych oraz do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie w terminie umożliwiającym ustawowe regulowanie zobowiązań podatkowych,
12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
13) administrowanie nieruchomościami, w tym w szczególności prowadzenie spraw eksploatacyjno-technicznych, związanych z zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną, ogrzewanie obiektów, zabezpieczenie łączności telefonicznej, ochrony i dozoru obiektów, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji technicznej, realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości, ładu i porządku nieruchomości,
14) koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu oraz udzielanie pomocy w likwidacji szkód majątkowych,


4. Do pozostałych zadań Wydziału należy między innymi :
1) planowanie i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia remontów i inwestycji w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
2) zlecanie wykonywania dokumentacji projektowej, przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami robót,
3) nadzór i kontrola nad realizacją inwestycji i remontów realizowanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
4) sprawowanie nadzoru i organizacja pracy personelu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie obiektów Starostwa Powiatowego,
5) sprawowanie nadzoru, organizowanie i wykonywanie bieżących napraw/remontów przez konserwatorów Starostwa Powiatowego,
6) sprawowanie nadzoru nad pojazdami będącymi w dyspozycji Starostwa Powiatowego (zlecanie przeglądów, napraw, tankowanie paliwa itp.),
7) koordynowanie korzystania z pojazdów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego,
8) weryfikacja korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego ze służbowych telefonów stacjonarnych i komórkowych.