Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny (OR) zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie
Starostwa, obsługę sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Zarządu Powiatu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków, udostępnia obywatelom informacje dotyczące działań Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, sprawy z zakresu oświaty oraz informatyzacji.


Do zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych oraz oświatowych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw dot. przyjmowania, przekazywania, analizowania i publikowania oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane, 2 ) prowadzenie rejestrów i ewidencji:
a) zarządzeń Starosty,
b) upoważnień i pełnomocnictw,
c) umów zawieranych przez Powiat.
3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) sprawowanie nadzoru finansowo – administracyjnego nad działalnością publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych dla których Powiat jest organem prowadzącym lub dotującym,
5) prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
6) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
7) kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
8) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
9) prowadzenie kancelarii ogólnej : w tym przyjęcia i wysyłka korespondencji, rozdział korespondencji dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, wprowadzanie korespondencji do podsystemu eDOK, udzielanie informacji klientom urzędu oraz dostarczanie korespondencji urzędowej do instytucji na terenie miasta Koszalina
10) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa : w tym przejmowanie dokumentacji, jej przechowywanie i zabezpieczenie oraz prowadzenie jej ewidencji, udostępnianie przechowywanej dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, wydawanie na wniosek odpisów, kopii dokumentacji znajdującej się w archiwum.
11) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
12) obsługa Sekretariatu urzędu,
13) prowadzenie dokumentacji Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym,
14) prowadzenie biura rzeczy znalezionych dla miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego,
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu,
16) przygotowywanie wniosków i prowadzenie dokumentacji związanych z likwidacja środków trwałych.

3. W Wydziale tworzy się Biuro Rady i Zarządu Powiatu (BRZ), którego podstawowymi zadaniami są :
1) organizacyjno - techniczna obsługa Rady oraz Zarządu Powiatu
2) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
3) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, analizowaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych radnych i członków Zarządu,
5) przekazywanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę do publikacji,
6) prowadzenie spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami,
7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”,
8) prowadzenie rejestrów i ewidencji :
a) uchwał Rady,
b) uchwał Zarządu,
c) decyzji Zarządu,
d) wniosków i opinii komisji Rady,
e) wniosków kierowanych na Zarząd,
f) zapytań, postulatów, interpelacji i wniosków radnych,
g) dotacji udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
h) kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie,
i) porozumień zawieranych przez Powiat,
9) sporządzanie informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) oraz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla radnych,
10) sporządzanie list wypłat diet dla radnych.

4. W Wydziale tworzy się Biuro Informatyki (BI), do którego zadań należy w szczególności :
1) prowadzenie spraw związanych z zakupem, wdrożeniem, eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
2) opiniowanie projektów przekazywanych przez wydziały Urzędu pod kątem rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa,
3) administrowanie systemem informatycznym Starostwa, aktualizacja systemów operacyjnych, aplikacji i baz danych,
4) administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
5) administrowanie systemami kopii bezpieczeństwa systemów, programów i baz danych,
6) dbałość o legalność oprogramowania, prowadzenie ewidencji licencji i oprogramowania,
7) administrowanie siecią komputerową Starostwa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci osobom nieupoważnionym,
8) administrowanie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,
9) wprowadzanie usług świadczonych przez urząd drogą elektroniczną (ePUAP, EWID),
10) wsparcie techniczne i merytoryczne jednostek organizacyjnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Koszalinie.