Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Referat Prawny

Referat Prawny (RP) zapewnia obsługę prawną organów Powiatu, komórek
organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.


Do podstawowych zadań Referatu należy w szczególności:
1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Starostę i Zarząd,
3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, powiatowych jednostek organizacyjnych, samorządowych osób prawnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa,
4) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu, Starosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Skarbu Państwa i Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.